Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Β. Αποστόλου: Η προώθηση της καινοτομίας βασικό εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου.


Χαλκίδα, 31/1/2020 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ημερίδα που διοργανώνεται από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την Παρασκευή 31.1.2020 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 28ης AGROTICA 2020 με θέμα «Καινοτομία και ψηφιακή γεωργία στην αγροτική παραγωγή». 

«Να συγχαρώ το ΓΕΩΤ.Ε.Ε για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και να σας ευχαριστήσω για το βήμα που μου δίνετε. Χαίρομαι γιατί θα ασχοληθώ με το αύριο του αγροτικού χώρου, ένα αύριο που στην επόμενη προγραμματική περίοδο φαίνεται ότι θα συνδεθεί με το αντικείμενο της εκδήλωσης. 

Για να συνδέσω το χθες με το αύριο του αγροτικού χώρου επιτρέψτε μου μια αναφορά σε ένα πρόβλημα που χρόνια μας απασχολεί, αλλά η ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει σταθμό για την ελληνική κτηνοτροφία και την ορθολογική διαχείριση πάνω από το 60% των ελληνικών δασών. 

Η ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης αποτελεί το τελευταίο στάδιο μιας μεγάλης προσπάθειας που ξεκινήσαμε με τη ψήφιση του νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες, όχι μόνο για να αποφύγουμε τα πρόστιμα, αλλά και για να φτάσουμε μέχρι του σημείου αύριο ο κάθε κτηνοτρόφος να έχει το δικό του λιβάδι. 

Για να υπηρετήσουμε αυτή την ώρα ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο αναπτυξιακό σχέδιο στον αγροτικό μας τομέα, για το οποίο τουλάχιστο όσοι είμαστε θιασώτες της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας μας συμφωνούμε, χρειάζεται να δούμε την ανάπτυξη του σχεδίου αυτού στα πλαίσια τριών μεγάλων και κρίσιμων προκλήσεων: 

Η πρώτη συνδέεται με τις πιέσεις που δέχεται ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ, πέραν του Brexit και από σημαντικές προτεραιότητες που τίθενται στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), οι οποίες διεκδικούν αυξημένους πόρους, όπως άμυνα, εσωτερική ασφάλεια και προσφυγικό. 

Η δεύτερη πρόκληση συνδέεται με τις διεθνώς αυξανόμενες τάσεις της ζήτησης αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και μάλιστα προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας. 

Και η τρίτη αφορά στην επανάσταση που συντελείται στην τεχνολογικό τομέα, δηλαδή ο συνδυασμός τεχνολογιών, όπως τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, και άλλα, με δραστηριότητες διαχείρισης εισροών, συντονισμού και οργάνωσης των πόρων παραγωγής. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, όποια στρατηγική ανάπτυξης του αγροτικού μας τομέα κι αν χαράξουμε πρέπει να διαπερνάται οριζόντια από μέτρα και δράσεις που προωθούν ταυτόχρονα την έρευνα, την καινοτομία, την ηλικιακή ανανέωση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των απασχολούμενων στην πρωτογενή παραγωγή. 

Εδώ, θέλω να τονίσω ότι η παρούσα συγκυρία για ένα τέτοιο σχεδιασμό είναι ιδανική, καθώς συμπίπτει με την ξεκάθαρα διατυπωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θέτει στο επίκεντρο την καινοτομία. 

Οι στρατηγικές της Ε.Ε. όπως της έξυπνης εξειδίκευσης, της ψηφιοποίησης, της πράσινης οικονομίας, της βιοοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες αναδεικνύονται στο αναπτυξιακό της σχέδιο, στην “Πράσινη Συμφωνία”, προωθούνται για την νέα περίοδο και φαίνεται ότι χρηματοδοτηθούν με σημαντικότατους πόρους. 

Η νέα αυτή στρατηγική με προσανατολισμό την προώθηση της καινοτομίας πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υπηρετεί τρεις βασικούς εθνικούς μας στόχους: 

1. τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του πρωτογενή τομέα, 

2. την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και 

3. τη διασφάλιση της συνοχής του κοινωνικού ιστού των αγροτικών μας περιοχών. 

Πώς όμως πρακτικά υλοποιούνται αυτοί οι τρεις στόχοι; 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας στον αγροτοδιατροφικό τομέα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενθάρρυνσης επενδύσεων που συμβάλλουν στην υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, διεργασιών, νέων προϊόντων αλλά και νέων τεχνολογιών, όπως της ψηφιακής γεωργίας, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. 

Η οργάνωση του αγροτικού χώρου μέσω καινοτόμων ευέλικτων και αποτελεσματικών μορφών συνεργατισμού αποτελεί μία δεύτερη συνιστώσα επίτευξης του συγκεκριμένου στόχου. 

Συμπράξεις καινοτομίας και επιχειρησιακές ομάδες με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της αγοράς αποτελούν δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του τομέα, καθώς μέσω αυτών διευκολύνεται η μεταφορά γνώσης και η αναζήτηση - υιοθέτηση νέων πρακτικών, προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και νέων τρόπων σύνδεσης της γεωργικής παραγωγής με την αγροτική και πολιτισμική παράδοση των αγροτικών μας περιοχών και το τουριστικό δυναμικό της χώρας μας. 

Η ανάπτυξη δομών συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών από γεωτεχνικούς, που θα συνεπικουρούν στη μεταφορά των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας και στην ενημέρωση στις νέες τεχνολογίες και καινοτόμες γεωργικές πρακτικές , μέσω διαδικασιών συνδιαμόρφωσης ερωτημάτων και παροχής γνώσεων, μπορούν να συμβάλλουν δυναμικά στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας. 

Ας περάσουμε όμως στον δεύτερο στόχο, δηλαδή την Προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. 

Η αποκαλούμενη “Πράσινη Συμφωνία”, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια της Ε.Ε. για υιοθέτηση και εφαρμογή πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα, μέσω της οποίας επιδιώκεται δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θα στηρίζεται στην “έξυπνη-ψηφιακή” και “πράσινη” οικονομία και θα αξιοποιεί της αρχές της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας. 

Η ανάπτυξη και υιοθέτηση νέων «έξυπνων» φιλο-περιβαλλοντικών γεωργικών πρακτικών καθώς και δράσεων για την ορθολογικότερη χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό) και την προστασία της βιοποικιλότητας, αποτελούν δράσεις που συμβάλλουν στη διείσδυση της καινοτομίας στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. 

Τρίτος αλλά εξίσου σημαντικός στόχος, όπως ήδη ειπώθηκε, αποτελεί η διασφάλιση της συνοχής του κοινωνικού ιστού των αγροτικών μας περιοχών, κυρίως μέσω της προώθησης τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, όπως τα τοπικά προγράμματα LEADER και οι ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις. 

Ζητούμενο μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν αποτελεί η απλή ενεργοποίηση των παραπάνω δράσεων που θα συμβάλλουν στην απορρόφηση κοινοτικών πόρων, αλλά η στόχευσή τους στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Η ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της επιχειρηματικότητας και της ενθάρρυνσης δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και ενημέρωσης, με στόχο τη παροχή ευκαιριών για απασχόληση και στήριξη ειδικών κατηγοριών του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, όπως γυναίκες, άνεργοι, μετανάστες κλπ, αποτελούν τις σύγχρονες μορφές ενσωμάτωσης της κοινωνικής καινοτομίας στην υλοποίηση συγκεκριμένων στοχεύσεων. 

Η επιτυχία της χώρας μας εξαρτάται από την ικανότητα της να χαράξει ένα δίκαιο και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς. Η υλοποίηση της καινοτομίας στον αγροτοδιατροφικό χώρο θα πρέπει να συνδυάζεται από ένα ευνοϊκό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει την έρευνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, θα προωθεί απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται και θα στηρίζει την αποκέντρωση και την ανάπτυξη σύγχρονων δομών προσέγγισης της καινοτομίας, ώστε τα οφέλη που δημιουργεί να διαχέονται ισότιμα στους πολίτες. 

Ήδη, η δική μας κυβέρνηση, προώθησε ενεργά την εισαγωγή της καινοτομίας στον χώρο της αγροδιατροφής και γεωργίας, με στήριξη στη δημιουργία ομάδων παραγωγών, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τους γεωργικούς συμβούλους, υλοποίηση του μέτρου 16 για τη συνεργασία-, δημιουργία και λειτουργία για την ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον, προϋπολογισμού στο ΠΑΑ 65εκ.€. 

Στο Μέτρο αυτό υποβλήθηκαν 600 προτάσεις που βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. 

Επίσης ως Υπουργείο εμείς προχωρήσαμε με ειδικό άξονα στη Αγροδιατροφή και με δημόσια δαπάνη 98,4 εκ ευρώ. σε δυο προσκλήσεις των 542,5εκ ευρώ του υπουργείου Ανάπτυξης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία με Δράσεις: Ερευνώ – Δημιουργώ –Καινοτομώ. 

Προωθήσαμε επίσης σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σχέδιο για το ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα, της γεωργίας ακριβείας και της δημιουργίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την καταγραφή ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο όμως με αποφάσεις τόσο του τμήματος όσο και της ολομέλειας απέρριψε το διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο ψηφιακής πολιτικής, λεπτομέρειες του οποίου δεν γνωρίζω γιατί ήδη είχα αποχωρήσει από το Υπουργείο πριν τη προκήρυξη. Πρέπει να προχωρήσει όμως γιατί το έχει ανάγκη ο αγροτικός χώρος. 

Αυτές ήταν μερικές από τις προσπάθειες της κυβέρνησής μας σχετικά με τη διείσδυση της καινοτομίας στον τομέα της Ελληνικής γεωργίας. Χωρίς όμως την αλλαγή τρόπου σκέψης, θεώρησης και νοοτροπίας προσέγγισης της αλλαγής, χωρίς την απαλλαγή από εμμονές «στο παλιό» που κρατούν δέσμιο πολλές φορές το παραγωγικό μας μοντέλο, δεν θα είναι εφικτό να προτάξουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που θα ενσωματώνει την καινοτομία, δεν θα είναι εφικτή η προσαρμογή της γεωργίας μας στα νέα δεδομένα και στις σύγχρονες προκλήσεις. 

Γι’ αυτό η μετάβαση δεν πρέπει να έχει βιαστικό και πρόχειρο χαρακτήρα, εάν θέλουμε να ενσωματωθεί με τον καλύτερο τρόπο η νέα τεχνολογία. Χρειάζεται συνεπώς χρόνος για την εξοικείωση και προσαρμογή των αγροτών στα νέα συστήματα. 

Όλοι εμείς όμως και ιδιαίτερα οι γεωτεχνικοί έχουμε χρέος να βοηθήσουμε τους Έλληνες αγρότες για να μπορέσουν να εκμεταλλευθούν όσο γίνεται καλύτερα τις νέες προκλήσεις». 

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Β. Αποστόλου: Η αποσπασματικότητα και οι επικαλύψεις χαρακτηρίζουν την πρόταση της Κυβέρνησης για την πολιτική προστασία.


Χαλκίδα, 30/1/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΤοποθέτηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ν. Ευβοίας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου, στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος, με θέμα την επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις». 

«Επειδή το ν/σ αφορά μόνο στο στάδιο της καταστολής, αγνοώντας ουσιαστικά την πρόληψη και την αποκατάσταση, δυο βασικές παραμέτρους της πολιτικής προστασίας, θα σταθώ ιδιαίτερα στο επιχειρησιακό σκέλος του, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη. Το χαρακτηρίζει η αποσπασματικότητα και οι επικαλύψεις και το περιμένει σωρεία υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα: 

Δεν έχετε προβλέψει πως θα οργανωθεί το εθνικό δυναμικό και τα μέσα της πολιτικής προστασίας σε κατάσταση έκτακτων αναγκών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό). 

Στην πολιτική προστασία συμβάλλουν, από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τη μικρότερη εθελοντική οργάνωση. Πως θα κινητοποιηθούν όλοι αυτοί χωρίς καμία πρακτική δυνατότητα συντονισμού τους; Από τις 19 λειτουργίες που απαιτούνται, για να είναι αποτελεσματικό το σύστημα, οργανωμένες είναι μόνον 4, (πυρόσβεσης και διάσωσης, επείγουσας περίθαλψης, προστασίας και ασφάλειας, έρευνας και διάσωσης). Πως θα υλοποιούνται οι υπόλοιπες 14 λειτουργίες; 

Όπως και να γίνει θα πρέπει να υπάρξουν σε όλα τα επίπεδα και αντίστοιχες υπουργικές, περιφερειακές και τοπικές αποφάσεις. Κι εδώ αρχίζουν οι επικαλύψεις και οι εμπλεκόμενες αρμοδιότητες, που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα στη ρύθμιση που εισηγείστε. 

Στις καταστάσεις ετοιμότητας (άρθρο 6) του συστήματος πολιτικής προστασίας, που προτείνετε, δεν προβλέπεται πουθενά στο σχέδιο νόμου ο φορέας που τις κηρύσσει. Δεν υπάρχει επίσης καμία αναφορά σε όρους και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες κηρύσσονται οι καταστάσεις αυτές. 

Για το κρίσιμο θέμα της ενημέρωσης και προειδοποίησης των πολιτών τη σχετική αρμοδιότητα πρέπει να την ασκεί το όργανο που έχει την ακριβή εικόνα της κατάστασης, δηλαδή σε επίπεδο Περιφέρειας κι όχι σε δύο επίπεδα. Δεν προβλέπεται σε επίπεδο Δήμου Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, ούτε ακόμη και για λειτουργίες έκτακτης ανάγκης. 

Οι Δήμοι, σε όλα τα συστήματα πολιτικής προστασίας που ακολουθούν πρότυπα και αρχές, αποτελούν το πρώτο ανάχωμα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, την παροχή υποστήριξης στους φορείς που έχουν την ευθύνη αντιμετώπισής τους, για τους εξής πολύ βασικούς λόγους: 
(α) γιατί οι περισσότερες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή καταστροφές συμβαίνουν ή επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις περιοχές των Δήμων και 
(β) γιατί ο Δήμος είναι ο κοντινότερος θεσμός στον πολίτη και είναι αυτός που μπορεί να κινητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες. 

Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την αρμοδιότητα που αποδίδεται στα Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας να κατευθύνουν το έργο πολιτικής προστασίας των αντίστοιχων οργάνων επιπέδου Δήμου (άρθρο 14.) και μάλιστα σε όλες τις φάσεις, από την πρόληψη έως και την αποκατάσταση. 

Είναι βέβαιο, ότι η διάταξη αυτή και άλλες παρόμοιες διατάξεις, ακόμα και αν ψηφιστούν δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. 

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, με την πρόβλεψη για τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, ένας μετακλητός υπάλληλος, κατά πάσα πιθανότητα απόστρατος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, ο οποίος θα προσλαμβάνεται από τον Περιφερειάρχη για θητεία ορισμένου χρόνου, θα παίρνει πάνω του όλο το σύστημα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, αφού όχι μόνο προβλέπεται να προΐσταται του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας, άρθρο 18, αλλά και να το στελεχώνει με προσωπικό της περιφέρειας κατά την κρίση του, να κινητοποιεί και να συντονίζει επιχειρησιακούς και λοιπούς φορείς περιφερειακού επιπέδου καθώς επίσης και να αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη ασκώντας καθήκοντα προέδρου. 

Προσέχτε ο μετακλητός υπάλληλος και όχι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης της πολιτικής προστασίας ή ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης- στο ανωτέρω συντονιστικό όργανο (άρθρο 13), να κατευθύνει και τις δράσεις πολιτικής προστασίας των Δήμων της Περιφέρειας. 

Βέβαια πουθενά δεν αναφέρετε την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία το γνωρίζετε ότι εποπτεύει όλες τις δασικές και ένα μεγάλο μέρος των αγροτικών υπηρεσιών. Μήπως τις καταργήσετε αγνοώντας τες; Θα ήταν όμως χρήσιμη η συμμετοχή τους, κυρίως στο κομμάτι της σύνταξης των αντιπυρικών σχεδίων διαχείρισης των δασών που κάθε Δασαρχείο πρέπει στα όρια της επικράτειάς του να συντάξει. 

Εκεί βέβαια που ξεπεράσατε και τα όρια είναι το άρθρο 30 (μέσω παραπομπής στο άρθρο 3 του ν. 3013/2020), αποδίδεται η αρμοδιότητα στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας να εκδίδει αποφάσεις «υπερ- υπουργού». Ενδεικτικό της αντίληψης αυτής είναι ότι η Γ.Γ.Π.Π. αποκτά αρμοδιότητες και σε δομικά έργα πρόληψης και αποκατάστασης, τα οποία μάλιστα μπορούν να υλοποιούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων με διαδικασίες express. Μπορεί να υπάρχουν εργασίες σαν κι αυτές που αναφέρατε κύριε Κοτρονιά, στις οποίες χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει μία εγρήγορση, αλλά προσέξτε το, χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί δεν είναι μακριά η ανάληψη εργασιών, δομικών κτλ. 

Άρα λοιπόν η αρμοδιότητα αυτή υπάρχει κίνδυνος να εκτρέψει την πολιτική προστασία από την αποστολή τους. 

Βέβαια επειδή όλα αυτά θα βρουν πρώτη εφαρμογή στις δασικές πυρκαγιές έχω την άποψη ότι αυτός που δε θα ναι παρόν θα είναι ο διαχειριστής του φυσικού περιβάλλοντος, που λέγεται δασική ή αγροτική υπηρεσία, που δε θα υπάρχει πουθενά. Όπως δεν υπάρχει πουθενά, σε όλο το σχέδιο σας, αναφορά στην πρόληψη, το σημαντικότερο εργαλείο για την υπεράσπιση των αγροτοδασικών συστημάτων. 

Όπως δεν υπάρχει επίσης σαφής αναφορά στο σχέδιο Goldammer στο οποίο έχει σοβαρές και τεκμηριωμένες προσεγγίσεις, κι εδώ θέλω να σας πω ότι συμμετείχε ειδικά στη σύνταξη του συγκεκριμένου πορίσματος μια ομάδα εξαιρετικών στελεχών του ΕΛΓΟ Δήμητρα, του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επειδή οι συγκεκριμένες πυρκαγιές δεν είναι πλέον μόνο δασικές πυρκαγιές, είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές και πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να ληφθούν υπόψη.».

Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Βαγγέλης Αποστόλου: Στις καλένδες η επείγουσα αποκατάσταση του δρόμου Στομίου-Πλατάνας Κύμης


Χαλκίδα 24/1/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Δήλωση του βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργού για την απάντηση του ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης του δρόμου Στομίου-Πλατάνας Κύμης: 

Η συνέχιση της συζήτηση του νομοσχεδίου για την εκλογή των Βουλευτών και στις 24/1/2020 δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή του κοινοβουλευτικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η επίκαιρη ερώτησή μου προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών του δρόμου Στομίου-Πλατάνας Κύμης. 
Πάραυτα το Υπουργείο με έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (αρ.πρωτ.0/359-23/1/2020) απάντησε άμεσα στην ερώτησή μου, μεταφέροντας το ζήτημα στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

Είναι χαρακτηριστικές όμως οι αναφορές του:
"Προκειμένου το Υπουργείο να αναλάβει την εκπόνηση μελετών ή και την κατασκευή έργων για το υπόψη οδικό τμήμα θα πρέπει να υπάρξει σχετικό αίτημα από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και να συναφθεί προγραμματική σύμβαση και 
Δεν έχει περιέλθει στην Διεύθυνση Οδικών Υποδομών αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για χρηματοδοτική συνδρομή που να αφορά παρεμβάσεις στο υπόψη οδικό τμήμα."

Φαίνεται ξεκάθαρα λοιπόν ότι το Υπουργείο Υποδομών αντί να προστρέξει στην αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν πρόσφατα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου, ακόμη κι αν είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας, αφού και χρήματα έχει για τις φυσικές καταστροφές και υπηρεσίες για να κινητοποιήσει, όπως οι Διευθύνσεις Φυσικών Καταστροφών και Οδικών Υποδομών, αδιαφορεί. Πόσο μάλλον όταν η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Παράλληλα βέβαια πρέπει η Περιφέρεια να καταστήσει σαφές αν οι υποσχέσεις που πήρε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών παραμένουν υποσχέσεις!!!


Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020

Β. Αποστόλου: Η Ν.Δ. επιμένει στις μονοκομματικές Κυβερνήσεις που μας οδήγησαν στην κρίσηΧαλκίδα, 23/1/2020 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΟμιλία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας και πρώην Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Εκλογή Βουλευτών». 

«Η δημοκρατική και πλουραλιστική συγκρότηση της Βουλής, μέσω της αναλογικής αντιπροσώπευσης των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών, είναι ζήτημα κομβικής σημασίας. 

Τα τελευταία 25 χρόνια επιβλήθηκαν στη χώρα μας εκλογικά συστήματα «ενισχυμένης αναλογικής», σε διάφορες εκδοχές και τρόπους εφαρμογής, χωρίς να έχουν προηγηθεί συναινετικές διαδικασίες, που είχαν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της πραγματικής θέλησης του ελληνικού λαού. 

Η προπαγάνδιση του αφηγήματος των αυτοδύναμων ισχυρών κυβερνήσεων, του κινδύνου της ακυβερνησίας και του φόβου για το αύριο συντέλεσαν στη στρέβλωση της γνήσιας και δημοκρατικής λειτουργίας του αντιπροσωπευτικού συστήματος στη χώρα μας. 

Με την υιοθέτηση του συστήματος της «ενισχυμένης αναλογικής» αυτό που προέκυπτε ήταν η αναντιστοιχία μεταξύ της εκλογικής δύναμης των κομμάτων και της κοινοβουλευτικής τους εκπροσώπησης. Ο μόνος κερδισμένος ήταν το κυβερνών κόμμα που βέβαια νομοθετούσε με αποκλειστικό γνώμονα και σκοπό να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. 

Σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας δοκιμάζονται, υπό το βάρος των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να αμφισβητείται η ικανότητά τους να εκφράζουν γνησίως τα αιτήματα των πολιτών. 

Την ίδια στιγμή, μία διαρκώς αυξανόμενη μερίδα πολιτών αισθάνεται αποκλεισμένη και μη εκφραζόμενη από τους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς, και του κοινοβουλίου συμπεριλαμβανομένου. 

Η καθιέρωση μιας αναλογικής σχέσης μεταξύ της εκλογικής και της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων είναι ο μόνος τρόπος για την δίκαιη, ισότιμη, νόμιμη και δημοκρατική αντιπροσώπευση του λαού στο Κοινοβούλιο και γενικά στο δημόσιο βίο. Μόνον έτσι ενισχύεται ο πλουραλισμός και η ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. 

Με την απλή αναλογική και την κατάργηση του μπόνους των 50 εδρών, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η ψήφος του κάθε πολίτη και ταυτόχρονα προστατεύεται ο ρόλος του στις δημοκρατικές διαδικασίες. Προστατεύεται η ισοδυναμία της ψήφου, αρχή αδιαπραγμάτευτη στις σύγχρονες δημοκρατίες. Επιτυγχάνεται η αντιπροσώπευση περισσότερων απόψεων και ενδιαφερόντων στη Βουλή. Αποφεύγονται τεχνητές πλειοψηφίες που είναι αναντίστοιχες προς την πραγματική εκλογική πλειοψηφία. Προωθούνται οι συμμαχίες, ως αποτέλεσμα συμβιβασμών και διαπραγμάτευσης με τη συμμετοχή διαφόρων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Αποφεύγονται φαινόμενα καθεστωτισμού από πολιτικά κόμματα, τα οποία συχνά οφείλουν τον κυρίαρχο ρόλο τους στο ίδιο εκλογικό σύστημα. 

Το σύστημα της «απλής αναλογικής» προάγει και προωθεί τη σύνθεση κυβερνήσεων συνεργασίας, όπως απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες του πλουραλισμού, της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής των πολιτών. Ενισχύει η κυβερνητική σταθερότητα με τη συνδιαμόρφωση, τον έλεγχο και την ανάληψη ουσιαστικών πολιτικών πρωτοβουλιών που επιπρόσθετα εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και ειρήνη. 

Με την εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής που ψήφισε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κατοχυρώνεται η ισοδυναμία της ψήφου, εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εισηγείται και προωθεί κυβερνήσεις των πολλών. 

Αποδεικνύει εμπράκτως το σεβασμό του στη λαϊκή κυριαρχία, ως θεμέλιο του πολιτεύματος, δηλαδή στην αρχή ότι η εξουσία της κυβέρνησης και του κράτους έχει δημιουργηθεί και διατηρείται με τη συναίνεση του λαού, ο οποίος είναι η πηγή όλων των πολιτικών εξουσιών, μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων του. 

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που απαιτούνται συνεννόηση, σύνθεση απόψεων και προγραμματικές συγκλίσεις. Εσείς δυστυχώς επιμένετε στη λογική των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Αυτών δηλαδή που μας οδήγησαν στην κρίση. 

Εσείς αγνοείτε ότι η δεκαετής κρίση εξανάγκασε το πολιτικό σύστημα σε συγκλίσεις και συναινέσεις. 

Εμείς πιστοί στην πάγια άποψη της Αριστεράς, και παρά το κομματικό μας συμφέρον, καθιερώσαμε την απλή αναλογική, ακριβώς για να εμπεδώσουμε την κουλτούρα των προγραμματικών συγκλίσεων. 

Δεν γίνεται τόσο καιρό να μιλάτε για την ισοτιμία της ψήφου των ομογενών και την ίδια ώρα να καταργείτε την ισοτιμία της ψήφου συνολικά, επαναφέροντας το μπόνους για το πρώτο κόμμα. Η απλή αναλογική σας φοβίζει. Όχι γιατί φοβάστε την ακυβερνησία, αλλά γιατί δεν μπορείτε να υπηρετήσετε τις συνεργασίες. 

Η απλή αναλογική ήρθε για να μείνει. Δεν υπάρχει κανένα πεδίο συναίνεσης στην κατάργησή της. 

Οι επόμενες εκλογές, ο,τι κι αν απεργάζεστε θα γίνουν με την απλή αναλογική. 

Και η επόμενη μέρα σε αυτή την αναμέτρηση θα βγάλει προοδευτική κυβέρνηση, στη βάση προγραμματικών συγκλίσεων και συμφωνιών. 

Οι σκέψεις σας για διπλές εκλογές το μόνο που θα σας αποφέρουν είναι η γρήγορη επιστροφή σας στην αντιπολίτευση.» Β. Αποστόλου: Η προστασία των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μονόδρομος για την επιβίωσή της.

Χαλκίδα, 23/1/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων στα Ψαχνά Εύβοιας την Τετάρτη 22/1/2020 με θέμα τα προβλήματα της ΛΑΡΚΟ και τις προτάσεις για την επίλυσή τους, στην οποία συμμετείχαν και εκπρόσωποι των εργαζομένων, παραβρέθηκε και ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, τονίζοντας τα παρακάτω: 

«Η ΛΑΡΚΟ είναι μια από τις λίγες εναπομείνασες βαριές βιομηχανίες της χώρας μας, με διαχρονικά ετήσιο κύκλο εργασιών της τάξεως των 300 εκ. €, γεγονός που την καθιστά σημαντική πηγή οικονομικής ζωής για τους έξι νομούς που δραστηριοποιείται (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, Καστοριά, Κοζάνη και Αττική), ενώ παράλληλα ως καθαρά εξαγωγική εταιρία στηρίζει και την εθνική οικονομία συμμετέχοντας στις εθνικές εξαγωγές με ποσοστό 3%, δηλαδή περίπου ένα εκ. δολάρια την ημέρα. 

Η ΛΑΡΚΟ είναι διαχρονικά μια κερδοφόρα εταιρεία και αυτό δεν μπορεί να αξιολογηθεί από τα οικονομικά στοιχεία μιας μικρής χρονικής περιόδου. 

Επειδή όμως το σιδηρονικέλιο είναι χρηματιστηριακό προϊόν, η εταιρεία το διαθέτει με βάση τις τρέχουσες τιμές των διεθνών χρηματιστηρίων, που ανάλογα με τις παγκόσμιες συνθήκες, παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις. 

Έτσι και λόγω ότι την τελευταία 5ετία οι διεθνείς τιμές του Νικελίου κινήθηκαν – με πρωτοφανή ένταση και διάρκεια - στα χαμηλότερα επίπεδα της 15ετίας, δημιούργησαν την συγκεκριμένη περίοδο μια αρνητική οικονομική εικόνα. Ήδη η εικόνα αυτή σύντομα θα ανατραπεί από την συνεχόμενη ανοδική πορεία των τιμών του Νικελίου που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται το τελευταίο εξάμηνο. 

Δυστυχώς, αυτός ο ιστορικά βιομηχανικός κολοσσός παγκοσμίου εμβέλειας και αναγνώρισης, όχι μόνο έχει εγκαταλειφθεί στην τύχη του, αλλά και μπει σε πορεία ξεπουλήματος, αντί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης απέναντι στην κρίση που μαστίζει την ελληνική οικονομία. 

Το χειρότερο είναι ότι η σημερινή Κυβέρνηση και ειδικά ο σημερινός αρμόδιος Υπουργός έχουν ήδη ανακοινώσει το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ μέσω του καταστροφικού σχεδίου τριχοτόμησης του 2014. 

Ένα σχέδιο, το οποίο είχε προταθεί από την τότε Κυβέρνηση 2012-2014, έγινε αποδεκτό από την Ε.Ε., αλλά είχε τύχει καθολικής απόρριψης, όχι μόνο από τους εργαζόμενους, την τοπική κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα της τότε αντιπολίτευσης, αλλά ακόμη και από την ίδια την διοίκηση της ΛΑΡΚΟ. 

Τι κάναμε εμείς ως Κυβέρνηση; Κρατήσαμε όρθια την επιχείρηση σε δύσκολες συνθήκες, λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων και των δημοσιονομικών δυσκολιών που υπήρχαν. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια άρχισε να μας απασχολεί και η επόμενη ημέρα .Βασική μας παράμετρος ήταν η προστασία των εργαζόμενων. 

Τι πρέπει να γίνει λοιπόν σήμερα; 

1. Κατ αρχήν να αποσυρθεί το σχέδιο της Κυβέρνησης για εκκαθάριση εν λειτουργία και ξεπούλημα των καθαρών περιουσιακών στοιχείων. Είναι μια διαδικασία που την έχει εφαρμόσει και σε άλλες περιπτώσεις ο σημερινός Υπουργός και είχε ως θύματα τους εργαζόμενους. 
2. Να παραμείνει κάτω από δημόσιο έλεγχο. Όταν συσχετίσουμε τις τιμές του νικελίου με το λειτουργικό κόστος της εταιρείας θα διαπιστώσουμε διαχρονικά ότι είναι κερδοφόρα, παρά τις κακοδιαχειρίσεις των παλιότερων χρόνων. 
3. Να ρυθμιστεί η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την διεθνή πρακτική τιμολόγησης των αντίστοιχων βιομηχανικών μονάδων. Στη χώρα μας είναι κατά 80% ακριβότερη έναντι άλλων χωρών της Ε.Ε., όπως η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία ή άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως του Αλουμινίου της Ελλάδας, με αποτέλεσμα το κόστος της ενέργειας να είναι μη διαχειρίσιμο και να φτάνει στο 30% του συνολικού κόστους, συσσωρεύοντας όλα αυτά τα χρόνια μεγάλες υποχρεώσεις προς την ΔΕΗ. Να μετοχοποιηθούν τα χρέη αυτά . 
4. Να χαρακτηριστεί η ΛΑΡΚΟ στρατηγικής σημασίας βιομηχανία της Ε.Ε., λόγω Κοβαλτίου, διεκδικώντας την ακύρωση της απόφασης της Ε.Ε για τις κρατικές ενισχύσεις. Η απόφαση αυτή για την ανάκτηση από το Δημόσιο 136 εκ. € έχει δημιουργήσει ένα τρομερό αδιέξοδο στην προοπτική βιωσιμότητας της, 
5. Να μη χαθεί η θετική προοπτική που υπάρχει ,όχι μόνο με την άνοδο του νικελίου , αλλά και με τη χρήση του σε συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα αυτά βέβαια να συνοδευτούν με την εξασφάλιση μιας ελάχιστης χρηματοδότησης από το βασικό μέτοχο, που είναι το Δημόσιο , αλλά και την απόλυτη διασφάλιση των εργαζομένων. 

Η ΛΑΡΚΟ, η σημαντικότατη αυτή ελληνική βιομηχανία, αν μπόρεσε να επιζήσει πάνω από 50 χρόνια με χρήσεις κερδοφόρες, αλλά και ζημιογόνες, ήταν γιατί για μεγάλο διάστημα δεν κυριάρχησε μια απόλυτα μονοσήμαντη θεώρηση, δηλαδή απλά το οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά το συνολικό κοινωνικό -οικονομικό ισοζύγιο κόστους οφέλους. 

Έχω βιώσει όλη τη πορεία της ανάλογης επιχείρησης Σκαλιστήρη στη βόρεια Εύβοια από το χρυσό τούβλο που χάρισε στη Δέσποινα του Παπαδόπουλου ο τότε ιδιοκτήτης μέχρι τις εκατοντάδες επιστολές των βουλευτών του δικομματισμού των πρώτων χρόνων της μεταπολίτευσης. Αυτή ήταν η διαχείριση που και την περιοχή αιχμαλώτισε και τους εργαζόμενους οδήγησε σε μόνιμη ανεργία. Δεν συνήλθαμε ποτέ.» 


Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Στη Βουλή ο δρόμος Στομίου-Πλατάνας Κύμης
Χαλκίδα, 20/1/2020 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με επίκαιρη ερώτησή του ο βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου φέρνει στη Βουλή, την ερχόμενη Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, το μεγάλο πρόβλημα του δρόμου Χάνια-Οξυλίνθου-Παραλίας Κύμης. 

Θα κληθεί να απαντήσει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κ.Καραμανλής, αν θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των κατολισθήσεων και της διάβρωσης, εντάσσοντας το έργο αυτό σε συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα και μάλιστα με δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης. 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Αθήνα, 20/01/2020 

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

Θέμα: Άμεση ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του δρόμου Χάνια–Οξυλίνθου – Παραλίας Κύμης της Εύβοιας.

Οι υποδομές της Περ/κής Ενότητας Εύβοιας συχνά βρίσκονται στο επίκεντρο φυσικών καταστροφών, κυρίως λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί. Ενίοτε δε, η σφοδρότητα των φαινομένων είναι τέτοια, που σε συνδυασμό με την παλαιότητα, τις κακοτεχνίες και την ελλιπή συντήρηση, υφίστανται μεγάλες ζημιές, ιδιαίτερα το οδικό δίκτυο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το τμήμα του παραλιακού δρόμου από την περιοχή Στόμιο μέχρι την Παραλία Κύμης. Το τμήμα αυτό είναι ο πλέον πολυσύχναστος δρόμος της περιοχής, όλο το χρόνο και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, λόγω των επισκεπτών στις παραλίες της περιοχής αλλά και της εξυπηρέτησης της νήσου Σκύρου από το λιμάνι της Κύμης. 

Η κατασκευή του σημερινού δρόμου Χάνια– Οξύλινθος– Παραλία Κύμης, μήκους 2 χλμ περίπου, έγινε σε διάφορες φάσεις τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Κ.Ε. και του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. Το βασικό του χαρακτηριστικό ήταν η κατασκευή μεγάλων τοιχίων προστασίας από σκυρόδεμα στην κατάντη πλευρά του δρόμου, από την μεριά της θάλασσας. 

Οι κατολισθήσεις όμως, λόγω των ασταθών εδαφών της περιοχής, αλλά και οι υποχωρήσεις του οδοστρώματος εξαιτίας της διάβρωσης από τον συνεχόμενο κυματισμό της θάλασσας είναι συχνά φαινόμενα, που απειλούν τους κατοίκους των οικισμών Στομίου και Πλατάνας, όπως και τους διερχόμενους οδηγούς. 

Μετά δε την πρόσφατη κακοκαιρία «Ζηνοβία» που έπληξε την Εύβοια και ειδικότερα την περιοχή της Κύμης διεκόπη και η κυκλοφορία στο εν λόγω τμήμα εξαιτίας σοβαρής καθίζησης το οδοστρώματος. 

Επειδή: 
1) Η αποκατάσταση των ζημιών στο παρελθόν πραγματοποιούνταν με μεγάλες καθυστερήσεις με αιτιολογία τις διαφωνίες για την αρμοδιότητα μεταξύ της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Περιφέρειας αλλά και τη πολυπλοκότητα του προβλήματος, 
2) Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί αντιμετωπίζουν τόσο το πρόβλημα της κατολίσθησης, όσο και της θαλάσσιας διάβρωσης, αλλά πρέπει να επικαιροποιηθούν για την οριστική προστασία του δρόμου, 
3) Η υπόθεση του δρόμου Στομίου – Πλατάνας είναι πολυδιάστατα σημαντική και πρέπει να αντιμετωπιστεί αναποτελεσματικά. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Αν προτίθεται να εγκρίνει την ένταξη του εν λόγω έργου στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή σε άλλο χρηματοδοτικό φορέα με δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης.


Ο ερωτών βουλευτής 

Αποστόλου Ευάγγελος

Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Β.Αποστόλου: Βαριά η ευθύνη του κ. Μητσοτάκη για τον αποκλεισμό μας από το ΒερολίνοΑθήνα, 19/1/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O βουλευτής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου στην εκπομπή της ΕΡΤ1 “Μαζί το Σαββατοκύριακο” με με τον Γιάννη Σκάλκο και τη Νίνα Κασιμάτη, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020, ανέφερε για τις επιπτώσεις του ασφαλιστικού και την απουσία της χώρας μας από τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη τα παρακάτω: 

“Καταρχήν για μια ακόμη φορά ο κ. Καραγκούνης μετέφερε τη δέσμευση της Ν.Δ. για τη μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος για την επόμενη χρονιά, δηλαδή ο,τι προσδοκίες δημιουργήσατε προεκλογικά τις παραπέμπετε στο μέλλον. Υπάρχει από τη δική τους πλευρά μία τάση να επικοινωνούν και να δημιουργούν εικόνες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Έρχεται το ασφαλιστικό, δεν το έχουμε δει ακόμα, αυτό που συζητιέται είναι ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε αυξήσεις στα ασφάλιστρα. Αντιλαμβάνεστε ότι,ένας συνταξιούχος ο οποίος έχει υποφέρει όλη την προηγούμενη περίοδο λόγω των μνημονιακών υποχρεώσεων, με τις απώλειες που είχε στο εισόδημά του δε μπορεί να αντέξει πρόσθετα ασφάλιστρα, όπως δε μπορεί να αντέξει την παραπομπή στο μέλλον ακόμα και των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ για τα αναδρομικά από την ώρα που υπάρχει μια δημοσιονομική δυνατότητα.

Σας αφήσαμε κε Καραγκούνη τεράστια δημοσιονομικά αποθέματα και πάνω σ αυτά ακουμπάτε για ο,τι κάνετε θετικό, αν κάνετε. Άρα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με το ασφαλιστικό και με τις προσδοκίες που έχετε δημιουργήσει.

Κι έρχομαι τώρα στο μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί αυτή την ώρα και δεν είναι άλλο από τη διάσκεψη του Βερολίνου με σημαντικότερο για εμάς την απουσία μας. Μια απουσία που πραγματικά δείχνει πόσο πρόχειρα και επιπόλαια αντιμετωπίζει η Κυβέρνηση τα προβλήματα και πως τα αντιμετωπίζει όταν έρχονται. Δεν κάνει κινήσεις πιο μπροστά για να προφτάσει αυτές τις καταστάσεις.

Είχαμε τη διάσκεψη του 2015, συμμετείχαν κάποιες χώρες, ήμασταν κι εμείς. Συμμετέχουν τώρα 5 νέες χώρες κι εμείς απουσιάζουμε. Το θέμα της Λιβύης δεν προέκυψε τώρα. Ήδη ο αποσταλμένος του ΟΗΕ που είχε αναλάβει να μεσολαβήσει προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση που βρίσκεται η Λιβύη, μέχρι το Σεπτέμβρη είχε κανονίσει τη συνάντηση του Βερολίνου.

Άρα όλο αυτό το διάστημα εσείς δεν έπρεπε να έχετε προετοιμαστεί για το πρόβλημα που υπάρχει με την απουσία μας;

Και επιπλέον έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός και λέει θα βάλουμε βέτο. Εγώ θέλω τώρα να καταλάβω σε ποια διαδικασία και σε ποιο όργανο θα βάλει βέτο ο κ. Πρωθυπουργός, όταν ήδη έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση δεδομένη και πας μετά να αντιδράσεις;

Βεβαίως δεν έχω αντίθεση ότι η επίσκεψη του Χαφτάρ ήταν θετική, όπως και η επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με την κα Μέρκελ. Το ζήτημα είναι γιατί κατεβάσατε τόσο τον πήχη ,όταν έχουμε ήδη μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δυνατότητα επιβολής οικονομικών κυρώσεων ακόμα και σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Γιατί αυτό το πράγμα δεν το αναδεικνύουμε και κυρίως πριν φτάσουμε σε μια δεδομένη κατάσταση;

Και εκεί βεβαίως πρέπει να παρακολουθήσουμε τις διαδικασίες, δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουν σήμερα ή αύριο. Θέλει άρα εγρήγορση και μια εθνική συνεννόηση για να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε”.


Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

Οι Υγειονομικές ανάγκες της Εύβοιας δεν καλύπτονται με τακτικές ελεημοσύνης

 Αθήνα, 17/1/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣυζητήθηκε σήμερα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στην Ολομέλεια της Βουλής η με αριθμό 363/13-1-2020 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλη Αποστόλου προς τον Υπουργό Υγείας, με θέμα: «Υποχρηματοδότηση των υγειονομικών αναγκών της Εύβοιας». 

Πρωτολογία Β.Αποστόλου:
Κύριε Υπουργέ, ξεκινώ τη τοποθέτησή μου με ένα θέμα διαδικαστικό. Σας είχαμε καταθέσει, στις 21 Οκτωβρίου, μια ερώτηση 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας για την υποχρηματοδότηση των Γενικών Νοσοκομείων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Πέρασαν 3 μήνες χωρίς να μας απαντήσετε και ενδέχεται ένα μέρος των αναγκών να έχει καλυφθεί και ιδιαίτερα αυτών των Νοσοκομείων που αφορούν στη σημερινή μου επίκαιρη, δηλαδή των Νοσοκομείων της Εύβοιας, Χαλκίδας, Κύμης και Καρύστου. Θα μας τα πείτε με την απάντησή σας.

Αυτό όμως που θέλω να σας τονίσω είναι ότι ,με τακτικές αποφάσεων από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας Περιφερειών Ελλάδας - ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ., που από τη μια μεριά περικόπτουν δαπάνες και από την άλλη μεταφέρουν ποσά από τη μια περιφέρεια στην άλλη μόνο ορθολογική διαχείριση δεν αποτελούν.

Τι σας παραδώσαμε για την κάλυψη της χρηματοδότησης των πρόσθετων υγειονομικών αναγκών που σας ζήτησαν τα νοσοκομεία της 5ης Υ.ΠΕ;

Εγκρίσεις 7 εκατ. ευρώ, που τις κάνατε μετά τη παραλαβή σας 5 και όταν τον Οκτώβρη ζητήσατε να σας γνωρίσουν τις ανάγκες τους ως το τέλος της χρονιάς τις φτάσατε στα 1,8 εκατ, δηλαδή οδηγήσατε σε οικονομικό στραγγαλισμό όλα τα νοσοκομεία της 5ης Υ.ΠΕ.

Και ξέρετε πόσα είχαν φτάσει από αυτά στα νοσοκομεία της Εύβοιας μέχρι την κατάθεση της ερώτησής μας στις 21 οκτωβρίου από το 1,7 εκατ. που ζητούσαν, 100 χιλιάδες μόνο στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Από κει και πέρα μπήκατε σε μια τακτική ελεημοσύνης, πάρτε σήμερα 50 χιλιάδες, αύριο 60 και βλέπουμε, φτάνοντάς τα στο 1 εκατ., δηλαδή 700 χιλίαδες λιγότερα. Οι ανάγκες είναι πολλές, τα προβλήματα πολλά και για να αντιμετωπιστούν οι δυσλειτουργίες πρέπει κατ΄ελάχιστον να τους δώσετε και τα υπόλοιπα.


Δευτερολογία Β.Αποστόλου:


Κε Υπουργέ έκλεισε η χρονιά, με μερική κάλυψη των αναγκών, όπως είπατε, αλλά τα προβλήματα δεν λύθηκαν. Κι επειδή αναφέρατε ότι θα παρακολουθείτε σε καθημερινή βάση τη λειτουργία των Νοσοκομείων, μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ και σε μερικά άλλα προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Η λειτουργία του ΕΚΑΒ στην Εύβοια είναι προβληματική, όχι μόνο λόγω του δύσκολου οδικού δικτύου και των μεγάλων αποστάσεων, αλλά και της έλλειψης προσωπικού .Ειδικά για το ΕΚΑΒ Αλιβερίου η αδυναμία στελέχωσης του δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή.

Εκεί που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία είναι στη λειτουργία του ακτινολογικού εξοπλισμού. Αντικαταστήσατε τον Νοέμβριο του 2019 το ακτινολογικό μηχάνημα του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας με νέο ψηφιακό και ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για αυτόν τον εξοπλισμό, όπως και για την ψηφιοποίηση του ακτινολογικού στο ΚΥ Αλιβερίου.

Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία, γιατί σε ολόκληρη την 5η Υ.ΠΕ δεν έχει βρεθεί ακτινοφυσικός για να υπογράψει την άδεια λειτουργίας.

Είναι δυνατόν ένας εξοπλισμός που είναι άκρως απαραίτητος και με κόπο εξασφάλισε η προηγούμενη Κυβέρνηση, να παραμένει ανενεργός εξαιτίας της ολιγωρίας σας;

Και κλείνω με ένα θέμα πολύ βασικό, τη στελέχωση με ιατρικό προσωπικό.

Τι θα γίνει με τις 10 θέσεις μόνιμων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων υγείας της Εύβοιας, που έχουν προκηρυχθεί από τον περασμένο Γενάρη; Πότε επιτέλους θα γίνουν οι προσλήψεις;
Στην απάντησή του ο παριστάμενος Υφυπουργός Υγείας δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα σταλεί ακτινοφυσικός για να υπογράψει την άδεια λειτουργίας του ακτινολογικού εξοπλισμού και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των 10 μόνιμων γιατρών.


Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

Β. Αποστόλου: Δύσκολες προϋποθέσεις βάζει το ΥΠΕΘΑ για τη φιλοξενία του Α/Τ Βέλος στο λιμάνι της Κύμης.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2020 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Απαντώντας στην αναφορά 502/19-12-2019 της Βουλής των Ελλήνων, που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου με θέμα τη Φιλοξενία του Α/Τ Βέλος στο λιμάνι Κύμης Ευβοίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος ανέφερε τα παρακάτω:

“Η ενδεχόμενη ρυμούλκηση του Μουσείου Αντιδικτατορικού Αγώνα «Α/Τ ΒΕΛΟΣ» στο λιμάνι της Κύμης, αποτελεί ένα ιδιαιτέρως σύνθετο και εξειδικευμένο εγχείρημα, με αυξημένες απαιτήσεις, σε επιχειρησιακό και σε οικονομοτεχνικό επίπεδο, για το οποίο απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη, κάθε φορά, οι ακόλουθοι παράγοντες:

· Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, οι οποίες δύναται να αποβούν απαγορευτικές για την εκτέλεση του πλου. 
· Η μικρή προχώρηση που δύναται να επιτευχθεί (μέγιστη ταχύτητα 5 έως 6 κόμβοι). 
· Η δυνατότητα εξυπηρέτησης των απαιτήσεων ελλιμενισμού του πλοίου (μήκος-βύθισμα) με πλαγιοδέτηση. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πολύ υψηλό κόστος μετακίνησης συμπεριλαμβανομένων της ρυμούλκησης του σκάφους, της ενδιαίτησης και της ημερήσιας αποζημίωσης του πληρώματος καθώς και άλλων εθιμοτυπικών εξόδων, ποσό το οποίο προσαυξάνεται για κάθε ημέρα παραμονής του πλοίου στο Λιμένα Κύμης. 

Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης του αιτήματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όπως η κάλυψη του συνόλου της δαπάνης του εν λόγω εγχειρήματος να καλυφθεί από το Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.” 


Δήλωση του Β.Αποστόλου με αφορμή την απώλεια του Θ.Νιτσιάκου


Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήλωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας και Πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του Θεόδωρου Νιτσιάκου: 

“Με βαθειά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Θεόδωρου Νιτσιάκου. Αποτελούσε παράδειγμα αυτοδημιούργητου, πρωτοπόρου και οραματιστή επιχειρηματία στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στο χώρο της πτηνοτροφίας.

Πορεύτηκε με σεμνότητα και ήθος.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.”


Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020

B.Αποστόλου προς Βορίδη: Αν αντιμετωπίσετε τις κινητοποιήσεις των αγροτών με το δόγμα σας της αναγκαιότητας του ξύλου θα μας βρείτε απέναντιΑθήνα, 10 Ιανουαρίου 2020 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατά την παρέμβασή του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Βαγγέλης Αποστόλου, στην επίκαιρη επερώτηση με θέμα «Η ανυπαρξία κυβερνητικής πολιτικής προκαλεί τον αγροτικό κόσμο και αυξάνει τη δυσαρέσκειά του», αναφέρθηκε ιδιαίτερα απευθυνόμενος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης «επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο που οι αγρότες ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, μια και η αποτίμηση των εισοδημάτων τους δεν έχει καμία σχέση με τις προσδοκίες που τους δημιούργησε η Ν.Δ., θέλω να σας προειδοποιήσω ότι τις απόψεις σας περί αναγκαστικότητας να τις ξεχάσετε. .Αν η κυβέρνησή σας επιχειρήσει να τις χρησιμοποιήσει για τις διαδηλώσεις και τις διεκδικήσεις, ξεκινώντας από τους αγρότες, θα μας βρει απέναντί της.» 


Ακολουθεί η ομιλία του: 

«Σας διαβάσαμε χτες, σας ακούσαμε σε επανάληψη και σήμερα. Φαίνεται ότι με την επίκαιρη επερώτησή μας αναγκαστήκατε να τοποθετηθείτε πάνω στα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού χώρου, γιατί σας έχουμε συνηθίσει να κινήστε διαρκώς πέριξ των αντιλήψεών σας ότι, για την επιβολή του νόμου και της τάξης το ξύλο είναι στοιχείο αναγκαστικότητας και αν υπάρχει δυνατότητα βρίσκετε και δύο λόγια για τα προβλήματα των αγροτών, πάντα βέβαια στα πλαίσια των γνωστών ακραίων νεοφιλελεύθερων απόψεων της κυβέρνησής σας. 

Στα περισσότερα από αυτά που αναφέρατε οι συνάδελφοί μου που υπογράφουν την επερώτηση τοποθετήθηκαν διεξοδικά και τεκμηριωμένα αποδόμησαν τις θέσεις σας. Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο που οι αγρότες ετοιμάζονται για κινητοποιήσεις, μια και η αποτίμηση των εισοδημάτων τους δεν έχει καμία σχέση με τις προσδοκίες που τους δημιουργήσατε, θέλω ξεκινώντας να σας προειδοποιήσω ότι αυτές τις απόψεις σας περί αναγκαστικότητας να τις ξεχάσετε. 

Αν η κυβέρνησή σας επιχειρήσει να τις χρησιμοποιήσει για τις διαδηλώσεις και τις διεκδικήσεις, ξεκινώντας από τους αγρότες, θα μας βρει απέναντί της. 

Γιατί να μην αντιδράσουν για παράδειγμα οι ελαιοπαραγωγοί, όταν τη στιγμή που τους διαβεβαίωνε ο Υπουργός ότι ελέγχει τις αγορές, βλέπουν τη τιμή του λαδιού, που πέρυσι ξεπέρασε τα 3 ευρώ, να μην ξεπερνά φέτος τα δύο; 

Γιατί να μην αντιδρούν για παράδειγμα οι αιγοπροβατοτρόφοι όταν βλέπουν τον Υπουργό, που θα ήλεγχε τις τιμές του γάλακτος, να υπονομεύει τη δική τους παρουσία, στη διεπαγγελματική οργάνωση φέτας, μειώνοντας την εκπροσώπησή τους στο 15%. 

Καταφέρατε, ένα θεσμό που μπορούσε να προσφέρει πολλά, να τον μετατρέψετε σε εργαλείο διεκδίκησης καρεκλών στα Δ.Σ. Διαλύσατε κάθε προσπάθεια συναινετικής λειτουργίας. 

Από τη πρώτη σας ημέρα στο Υπουργείο βαλθήκατε να αλώσετε το συνεταιριστικό χώρο .Κι αυτό φαίνεται στο ν/σ που φέρνετε. 

Ειδικά με τη ρύθμιση που εισηγείσθε, για την είσοδο των ιδιωτών στο κεφάλαιο των αγροτικών συνεταιρισμών και μάλιστα με δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα διοίκησης, ευνοείτε σκανδαλωδώς όλους αυτούς που θέλουν να περάσουν τα περιουσιακά στοιχεία των συνεταιρισμών, με πολύ λίγα χρήματα, σε φυσικά πρόσωπα. 

Ξέρετε ποιοι συνεταιρισμοί θα κάνουν χρήση των διατάξεων που θα ψηφίσετε; Αυτοί που πίσω τους κρύβονται οι κακόβουλοι ανταγωνιστές, οι ίδιοι ή με παρένθετα πρόσωπα, για να αποσπούν από πρώτο χέρι χρήσιμες πληροφορίες όπως τιμές, ποσότητες, πελάτες, αποθέματα κτλ.. 

Δεν θα υπάρξουν σοβαροί συνεταιριστές που θα εφαρμόσουν αυτό το νόμο. Θα τρίζουν τα κόκκαλα και του δικού σας συνεταιριστή, του Μπαλτατζή. 

Οι προθέσεις σας είναι εμφανείς. Από τη μια μεριά θέλετε να υπηρετήσετε συγκεκριμένα συμφέροντα, όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούσαν στη τροπολογία σας για το Κιάτο και από την άλλη να παραδώσετε το συνεταιριστικό χώρο σε αυτούς που χρόνια τον λυμαίνονταν. Ήταν αντισυνταγματική η συγκεκριμένη τροπολογία σας γιατί αμφισβητήσατε απροκάλυπτα τη δικαστική εξουσία και απαράδεκτη γιατί δεν είναι δυνατόν όταν χάνονται υποθέσεις στο ΣτΕ να ακυρώνονται με τροπολογίες πριν στεγνώσει το μελάνι; 

Εμείς κάναμε τη θεσμική παρέμβαση στο συνεταιριστικό τομέα για να αντιμετωπίσουμε την ανυποληψία και τη κακοδιαχείριση, ψηφίζοντας νόμο για το πλαίσιο λειτουργίας του συνεργατισμού που καθιερώνει κίνητρα για συλλογικές μορφές οργάνωσης, συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών. 

Ο νόμος 4384/2016 λειτούργησε αποτελεσματικά γιατί βοήθησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο από τα υπάρχοντα κουφάρια. Από 6.500 συνεταιρισμούς που βρήκαμε λειτουργούν σήμερα 800, από τους οποίους οι 100 είναι νέοι. 

Και με αυτούς τους συνεταιρισμούς προχωρήσαμε στην αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που κληρονομήσαμε από τις δικές σας κυβερνήσεις , της ανάκτησης 450 εκατ. Θα μειωθούν χάρις στις προσπάθειες που κάναμε στο ποσό των 90 εκατ. και σύντομα εσείς θα το ανακοινώσετε ως επιτυχία σας. 

Έρχομαι στα ζητήματα της ΚΑΠ. Σε σχετική επίκαιρη ερώτησή μου είχατε συμφωνήσει με τη θέση μας, ότι είμαστε αρνητικοί τόσο στην οποιαδήποτε μείωση των πόρων της ΚΑΠ, όσο και στην πλήρη εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων. 

Έκτοτε έχουν γίνει πολλά, χωρίς από τη πλευρά σας να αξιοποιήσετε το θετικό κλίμα που σας παραδώσαμε και τις συμμαχίες που εξασφαλίσαμε, με το κοινό υπόμνημα που υπογράψαμε στη Μαδρίτη το 2017, με τους Υπουργούς Γεωργίας της Ισπανίας, Γαλλίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και Φιλανδίας, με το οποίο ζητάμε τη διατήρηση των σημερινών πόρων για την ΚΑΠ. 

Το υπόμνημα αυτό όχι μόνο υποστηρίχθηκε από άλλους εννέα (9) Υπουργούς όταν το παρουσιάσαμε στο Συμβούλιο Γεωργίας στις 18/6 στις Βρυξέλλες, αλλά και βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Μάλιστα τις θέσεις που εκφράστηκαν υπερασπίστηκε με δήλωσή του στις 22/6 και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν . 

Για τη σύγκλιση, όπως γνωρίζετε, μετά από δικές μας σκληρές και πολύωρες διαπραγματεύσεις και με την ενεργό συμμετοχή και άλλων χωρών πετύχαμε μία σημαντική αλλαγή, τη διαγραφή στο τελικό κείμενο συμπερασμάτων της Προεδρίας της λέξης πλήρους. Την υπερψήφισαν 23 χώρες. Τη στήριξε ο Επίτροπος Χόγκαν. Υιοθετήθηκε στις τελικές προτάσεις της Ε. Επιτροπής . 

Για το ίδιο θέμα ,μετά από δική μας πρωτοβουλία συντάξαμε με χώρες όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Κύπρος, Σλοβενία, που θίγονται από την εξωτερική σύγκλιση των ενισχύσεων, κοινό έγγραφο το οποίο και στείλαμε στην Ε. Επιτροπή. 

Από τη δική σας πλευρά καμία κινητικότητα για τα συγκεκριμένα θέματα. Από το ρεπορτάζ δε για το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών του Δεκεμβρίου του 2019 προκύπτει ότι και η Γερμανία συνήψε συμφωνία με Ισπανία και Γαλλία για τη νέα ΚΑΠ ,με περιεχόμενο ανάλογο του υπομνήματος. 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω: Γιατί δε συμμετείχατε εσείς σε αυτή τη συμφωνία, όταν εμείς είχαμε πρωτοστατήσει στη προηγούμενη; Μήπως δε θέλατε να στηρίξατε τη συμμαχία που είχαμε δημιουργήσει και που φαινόταν μάλιστα να αποτελεί και πλειοψηφία στο Σ.Υ. Γεωργίας; 

Αυτό που μας ανησυχεί επίσης είναι η σπουδή της προεδρίας της Φινλανδίας να εισάγει ,πριν τη παράδοση στη Κροατία, μια πρόταση για ένα ελάχιστο επίπεδο ενίσχυσης ανά εκτάριο άμεσων πληρωμών έως το 2017, όταν ήδη είχαν κατατεθεί οι 3 προτάσεις της Επιτροπής, στις οποίες δεν υπάρχει τέτοια αναφορά; 

Γιατί αφήσατε χωρίς στήριξη τη προσπάθεια του Ιταλού συναδέλφου σας να στηρίξει αυτό που εμείς κερδίσαμε, το να μη μπούμε σε διαδικασία σύγκλισης με μοναδικό στοιχείο την έκταση; Βέβαια υπάρχει κι ένα ερώτημα , που αφορά στη στάση του νέου Επιτρόπου Γεωργίας , του κ. Βαϊτσόφσκι, για την οποία πρέπει να μας πληροφορήσετε. 

Όμως μια και μιλάμε για τη νέα ΚΑΠ υπάρχουν και μερικά θέματα που χρήζουν κάποιας επιτάχυνσης, όπως είναι για παράδειγμα η προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου της. Γιατί καθυστερείτε την ανάθεση της Ex Ante μελέτης καθώς και της μελέτης Διαχείρισης Κινδύνων, οι οποίες αποτελούν προαπαιτούμενο της υποβολής του Στρατηγικού Σχεδίου ; 

Γιατί καθυστερείτε τις αποφάσεις και τη διαβούλευση για τις στρατηγικές επιλογές που αφορούν για παράδειγμα στο τρόπο κατανομής των δικαιωμάτων ενίσχυσης, στις συνδεδεμένες ενισχύσεις, στον ορισμό του πραγματικού γεωργού, στα οικολογικά σχήματα , κλπ.; 

Κι έρχομαι στο τρέχον Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Αναγνωρίζετε επιτέλους ότι παραλάβατε ένα πρόγραμμα με ικανοποιητική δέσμευση αλλά και απορροφητικότητα . 

Θυμίζω μέχρι τέλους του 2018 την ενεργοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του ΠΑΑ που ξεπερνάει το 91% και τις εντάξεις που ξεπερνούν το 84% και μάλιστα με προκηρύξεις σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα . 

Όπως υπενθυμίζω την απορρόφηση στο τέλος του 2019 στο 50,5% και τις πληρωμές τον ίδιο χρόνο στα 620 εκ. 

Κι εκεί όμως έχετε προβλήματα που χρειάζεται να τρέξετε , όπως είναι 

1) η προετοιμασία και προκήρυξη του μέτρου Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, καθώς και της κατάρτισης των Νέων Γεωργών . 

Και τα δύο μέτρα, αποτελούν υποχρέωση στην νέα προγραμματική περίοδο και θα πρέπει να επενδύσουμε στην επιτυχή ενεργοποίησή τους από την τρέχουσα περίοδο και 

2) η υλοποίηση των μεγάλων κυρίως δημοσίων έργων που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΑ (31 μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα δημόσιας δαπάνης 450 εκ. €) καθώς απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα ωρίμανσης και δημοπράτησής τους. 

Η καθυστέρηση ανάθεσης των έργων αυτών και η μη έγκαιρη ολοκλήρωσή τους εντός των χρονικών ορίων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (έως το 2023), δημιουργεί ανάγκη μεταφοράς των έργων στην επόμενη περίοδο και συνεπώς δεσμεύει πόρους για την υλοποίησή τους έναντι άλλων προτεραιοτήτων και αναγκών. 

Στη δευτερολογία μου ίσως χρειαστεί να πω περισσότερα για το ΠΑΑ. Θέλω όμως κλείνοντας να τονίσω δύο κινήσεις μας που θα επιτρέψουν μια επιτυχή ολοκλήρωση το πρόγραμμα που κανένα προηγούμενο δεν είχε και είναι ότι : 

1) Εκπληρώσαμε με επιτυχία τους στόχους του πλαισίου επίδοσης στο τέλος του 2018, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων ύψους 253 εκ. € από το αποθεματικό επίδοσης που προβλέπεται από την Ε.Ε. και 

2) Δημιουργήσαμε το Ταμείο Εγγυήσεων, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που θα διασφαλίσει πόρους άνω των 400 εκ. για την χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής στα Σχέδια Βελτίωσης. 

Κλείνω την πρωτολογία μου απευθυνόμενος ιδιαίτερα στους αγρότες: Ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνησή του, σε πολύ δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και μνημόνια στάθηκε δίπλα τους και τους κράτησε όρθιους. Και θα σταθεί σήμερα στον αγώνα τους για τη διαβίωσή τους.» 
Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

Για έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και την κοινωνία.


Άρθρο του Βαγγέλη Αποστόλου στην Εφημερίδα Συντακτών 
(Δημοσιεύτηκε 8/1/2020) 

Το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων αναμετρήσεων έχει μία ακόμη ανάγνωση που πρέπει να αποτελέσει πυξίδα για την πορεία μας: Η κοινωνία μάς εδραιώνει ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να απαλλάξει τη χώρα από τη Δεξιά (Ακροδεξιά στην πραγματικότητα).

Μετά τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών, αυτοδιοικητικών αλλά και των εθνικών εκλογών κατέστη αναγκαία η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ειδικά δε μετά το αποτέλεσμα των εθνικών η εκκίνηση πήρε και μια άλλη διάσταση: να τον μετασχηματίσει σε μια παράταξη που θα καλύψει τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Φιλόδοξη και δυνατή η επιδίωξη στο πλαίσιο του μετεκλογικού πολιτικού σκηνικού.

Πρώτιστο χρέος για μας τους βουλευτές της περιφέρειας που τον εκπροσωπούμε στη Βουλή ήταν, κυρίως αυτές τις ημέρες των γιορτών που δεν είχαμε κεντρικές υποχρεώσεις, να υπηρετήσουμε μέσα από τις επαφές μας στις τοπικές κοινωνίες αυτή τη στόχευση.

Οι συναντήσεις που συμμετείχα στην Εύβοια, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ένα από τα καλύτερα ποσοστά, έδειξαν μεν ότι το εγχείρημα της ανασυγκρότησης προχωράει με σταθερά για την αυριανή ημέρα βήματα, χρειάζεται όμως να δοθούν απαντήσεις σε μερικά ζητήματα που με επίταση μπαίνουν στις οργανώσεις και είναι αυτά που θα ολοκληρώσουν την πορεία αποφασιστικά.

Το πρώτο ζήτημα αφορά την αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων και κυρίως εστιάζεται στις αναμετρήσεις των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπου το εύρος της ήττας μας δεν μπόρεσε να προβλεφθεί, αλλά και των εθνικών εκλογών σε σχέση με την άσκηση της κυβερνητικής ευθύνης, της οποίας το έργο αδιαμφισβήτητα ήταν τεράστιο. Κάποιες αποτιμήσεις έγιναν σε αρκετές οργανώσεις μελών, σε νομαρχιακές επιτροπές και σε μερικά τμήματα, μένει να γίνουν και σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής.

Είναι δυνατόν για την «πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση» να μη γίνει σχετική συζήτηση, πόσο μάλλον όταν αυτή συνδέθηκε με το τεράστιο έργο της εξόδου από την κρίση με την κοινωνία όρθια; Ασφαλώς και έγιναν λάθη και πρώτιστα επικοινωνιακά. Να τα συζητήσουμε και να τα αξιολογήσουμε κι αυτά, μια και πάμε για συνέδριο τόσο καθοριστικό για την πορεία μας.

Το αποτέλεσμα των δύο προηγούμενων αναμετρήσεων έχει μία ακόμη ανάγνωση που πρέπει να αποτελέσει πυξίδα για την πορεία μας: Η κοινωνία μάς εδραιώνει ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να απαλλάξει τη χώρα από τη Δεξιά (Ακροδεξιά στην πραγματικότητα). Είναι σίγουρο ότι θα βγούμε ενισχυμένοι από τις απόψεις που θα κατατεθούν.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη διαδικασία που υπηρετείται η ανασυγκρότηση. Κατ’ αρχάς υπάρχει ένα κεκτημένο στον χώρο μας: ήταν αυτός που από την ίδρυση του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου είχε βασική παράμετρο στη λειτουργία του τη συνύπαρξη διαφορετικών ιδεολογικών τάσεων και ομάδων. Ήταν επίσης και ο χώρος διαλόγου και κοινής δράσης της Αριστεράς που συμμετείχε ενεργά στη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ που με τις συνεργασίες του ανταποκρίθηκε με επιτυχία στη διακυβέρνηση της χώρας.

Ως σήμερα η διεύρυνση γίνεται σε δύο παράλληλα επίπεδα, κορυφής και βάσης. Η πρώτη κυριαρχεί ως εικόνα. Μένει να δούμε τη συμβολή της στον επιδιωκόμενο στόχο. Η δεύτερη δεν έχει τη δυναμική που χρειάζεται, έχει όμως τις προϋποθέσεις να κάνει το άλμα, αρκεί να αγκαλιάσουμε τις τοπικές οργανώσεις και να τις στηρίξουμε στον αγώνα που κάνουν για τη διεύρυνση της βάσης του κόμματος. Βεβαίως και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τις πληγές που ανοίχτηκαν από τους συνήθεις διαγκωνιστές, όμως οφείλουμε να συμβάλουμε στην επούλωσή τους και να τις υπερβούμε γνωρίζοντας ότι λυδία λίθος σε αυτή την πορεία θα είναι, ό,τι κι αν γίνει, η Αριστερά και όσοι αντέξουν και σταθούν συνεπείς και όρθιοι.

Το 31,5% του ελληνικού λαού που μας εμπιστεύθηκε με την ψήφο του στις εθνικές εκλογές του 2019 δεν ήρθε για πρώτη φορά, είναι μαζί μας σε όλες τις αναμετρήσεις από το 2014 και μετά. Μας στήριξε, μας ακολούθησε, πίστεψε στον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του, τον Αλέξη Τσίπρα.

Οφείλουμε λοιπόν να ανοίξουμε τον δρόμο της ένταξής τους στο κόμμα, να τους πείσουμε ότι θέλουμε όχι μόνο να μας ψηφίζουν, αλλά και να συμμετέχουν στη λειτουργία των οργανώσεών μας καθοριστικά. Μια τέτοια στάση φαίνεται ότι βρίσκει ανταπόκριση σε πολίτες του προοδευτικού και αριστερού χώρου, που συμμετέχουν σήμερα σε αυτοδιοικητικές, επαγγελματικές και συνδικαλιστικές συλλογικότητες των τοπικών κοινωνιών. Σε αυτούς τους χώρους οι οργανώσεις μελών, οι νομαρχιακές επιτροπές και οι βουλευτές θα βρουν αυτούς που μπορούν και θέλουν να συμμετάσχουν στη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Πιστεύω ότι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανασυγκρότησης θα συνδιαμορφωθεί ένας μαζικός αριστερός και προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ, με νέο πρόγραμμα και με παρουσία τεκμηριωμένη και μαχητική μέσα και έξω από τη Βουλή για να ανατρέψει, όχι μόνο όλες τις αρνητικές επιπτώσεις των μνημονίων, αλλά και της ακροδεξιάς πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη.