Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Πληρωμές 2 δισ. ευρώ μέσα στο Δεκέμβριο αιμοδότησαν την ελληνική περιφέρεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΑύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνει στους αγρότες των ορεινών περιοχών της χώρας άλλα 100 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης του 2015 και άλλα 100 εκατ. ευρώ για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Αλιείας. Δηλαδή συνολικά 200 εκατ. ευρώ. 

Όπως είχαμε υποσχεθεί, με το κλείσιμο της χρονιάς κλείνουμε και όλες τις παλιές εκκρεμότητες και οφειλές που ταλαιπωρούσαν τους αγρότες ακόμα και από το 2008. 

Συνολικά οι πληρωμές του Δεκέμβρη ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, φτάνοντας κοντά στα 1,7 δις. ευρώ. Αν, δε, προσθέσουμε και την καταβολή των επιδομάτων του ΟΓΑ που πληρώνονται αυτές τις μέρες, τότε το συνολικό ποσό πλησιάζει τα 2 δις. ευρώ. 

Έτσι, κλείνει ένας κύκλος νοικοκυρέματος των πληρωμών και ανοίγει το μεγάλο κεφάλαιο της ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα. Πώς θα μεγαλώσουμε την πίτα για τον αγρότη, για την ελληνική οικονομία, για τη χώρα. 

Το 2016 θα είναι η χρονιά των μεγάλων πρωτοβουλιών από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 


Πρωτοβουλιών:
 • για τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Ξεκινάμε με την «κάρτα του αγρότη».
 • για την αξιοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΠΑλ συνολικής επενδυτικής δαπάνης 6,5 δις. ευρώ.
 • για τη διευκόλυνση της συλλογικής οργάνωσης των αγροτών, με την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου για τους συνεταιρισμούς.
 • για τη στήριξη των νέων αγροτών. 

Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε δίπλα μας τους αγρότες και τους φορείς τους. Όπως κι εμείς αποδεικνύουμε καθημερινά με τη δουλειά μας ότι είμαστε δίπλα τους με ένα διπλό στόχο: Την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ελληνική περιφέρεια. 

Χρόνια πολλά σε όλους!

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με την απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων διαπραγματεύσεων. 
Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις € κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δις ευρώ.

Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές και η κοινωνική συνοχή.

Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος δομούνται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες. Ειδικότερα:
 • την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκ. €
 • την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ήτοι 713 εκ. €
 • την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
 • την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
 • την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής, και τέλος,
 • την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής
Με το σύνολο των προγραμματισμένων παρεμβάσεων στο νέο ΠΑΑ:
 • ενσωματώθηκε η πολιτική στόχευση για ενθάρρυνση των Νέων Μέτρων που αφορούν στην κατάρτιση και εκπαίδευση, την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δικτύωση, τις ομάδες παραγωγών, την ενίσχυση πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων, τα start up ΜΜΕ επιχειρήσεων εκτός γεωργικού τομέα και τις υποστηρικτικές δομές παροχής συμβουλών στους παραγωγούς.
 • διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογής και προστέθηκαν δράσεις σε μέτρα για το Περιβάλλον και τη Κλιματική Αλλαγή(άνω του 30% των πόρων θα κατευθυνθεί σε δράσεις φιλοπεριβαλλοντικές και δράσεις διαχείρισης κινδύνων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις) αλλά και σε επενδυτικά μέτρα (ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις) με έμφαση στην εξοικονόμηση ύδατος και τις ΑΠΕ.
 • δόθηκε έμφαση στη Συμπληρωματικότητα και τις Συνέργειες πχ. πολυτομεακό και πολυταμειακό LEADER, συνέργειες με λοιπά διαρθρωτικά ταμεία, με Πυλώνα Ι της ΚΑΠ, κλπ.
 • αποτυπώθηκε η πολιτική βούληση για διεύρυνση της συνεργασίας και περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στις ελληνικές Περιφέρειες (οι πόροι που θα εκχωρηθούν ανέρχονται στο 37% του ΠΑΑ).
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014 – 2020
Το πρόσφατα εγκεκριμένο (30/10/2015) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΠΑλΘ 2014 – 2020, του οποίου οι συνολικά διατιθέμενοι κοινοτικοί (388,8 εκατ. €) και εθνικοί πόροι θα ανέλθουν σε 523,4 εκατ. €, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για την χώρα μας, εξασφαλίζοντας για το διάστημα αυτό την βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών.
Το ΕΠΑλΘ 2014 – 2020 οικοδομείται γύρω από τις έξι βασικές Προτεραιότητες της Ένωσης (Π.Ε.) για την ανάπτυξη της αλιείας. Συγκεκριμένα:
 • τον τομέα της αλιείας (Π.Ε.1): συμπράξεις μεταξύ αλιέων και επιστημόνων με γνώμονα την καινοτομία, επενδύσεις επί των αλιευτικών σκαφών, προστασία και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας καθώς και επενδύσεις σε υποδομές όπως αλιευτικοί λιμένες, αλιευτικά καταφύγια, ιχθυόσκαλες και τόποι εκφόρτωσης, (186,2 εκατ. €),
 • τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας (Π.Ε.2): ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών, μέτρα ίδρυσης και εκσυγχρονισμού παραγωγικών μονάδων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (89,7 εκατ. €),
 • τον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (Π.Ε.5): ίδρυση και εκσυγχρονισμός των τομεακών επιχειρήσεων, εκστρατείες προώθησης και εξεύρεσης νέων αγορών καθώς και στήριξη σχεδίων παραγωγής και εμπορίας Ομάδων Παραγωγών (78,2 εκατ. €),
 • την ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών (Π.Ε.4): εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (54,1 εκατ. €),
 • την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) (Π.Ε.3): συλλογή αλιευτικών δεδομένων και υλοποίηση του συστήματος ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής (92 εκατ. €) και τέλος
 • την ενίσχυση της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (Π.Ε.6): λειτουργία του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (6 εκατ. €)

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

Οι εκκρεμότητες 2008 έως 2014 θα πληρωθούν εντός του Δεκεμβρίου 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                   
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την πληρωμή στους αγρότες των παλαιών εκκρεμοτήτων από το 2008 έως το 2014 ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, στο περιθώριο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο ΥπΑΑΤ με αντιπροσωπεία παραγωγών από την Αιτωλοακαρνανία, με τη συμμετοχή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου  Βαρεμένου και Μαρίας Τριανταφύλλου και του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργου Αποστολάκη.

«Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της βασικής ενίσχυσης, εντός των ημερών οι αγρότες θα πληρωθούν όλες τις παλιές οφειλές που υπήρχαν ακόμα και από το 2008 μέχρι και το 2014. Βρήκαμε πολλά προβλήματα και προσπαθήσαμε να βάλουμε σε σειρά τις παλιές πληρωμές και να νοικοκυρέψουμε τη διαδικασία. Έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας οι αγρότες θα πληρωθούν και οφειλές παλαιότερων ετών της εξισωτικής αποζημίωσης ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ» τόνισε ο κ. Αποστόλου.

Κατά την συνάντηση οι εκπρόσωποι των αγροτών έθεσαν στον Υπουργό το θέμα του αποκλεισμού μερικών παραγωγών της Αιτωλοακαρνανίας από την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του έτους 2015 λόγω των ελέγχων τηλεπισκόπισης και ζήτησαν την άμεση εξέταση των ενστάσεών τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Αποστόλου διαβεβαίωσε τους παραγωγούς ότι όπου τα αποτελέσματα της τηλεπισκόπησης δεν μπορούν να ερμηνευτούν, το ΥπΑΑΤ και συγκεκριμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ  θα διενεργήσουν επιτόπιο έλεγχο, ενώ τόνισε πως  η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όλα όσα προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε.


Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

Βαγγέλης Αποστόλου: Στόχος να αυξήσουμε το πρόσθετο ποσοστό των ενισχύσεων στους νέους αγρότες κατά την ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                 Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας
Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου  2015


Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου εκπροσώπησε τη χώρα, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Χαράλαμπο Κασίμη, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, που συνεδρίασε στις 14 & 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες. Βασικά θέματα που απασχόλησαν τους Υπουργούς ήταν η ενίσχυση των νέων γεωργών, η στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, στο πλαίσιο της βιο-οικονομίας, η ολοκλήρωση των νέων κανόνων σχετικά με τα προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων στα σχολεία και οι ανησυχίες για την ποιότητα των εισαγόμενων μελισσοκομικών προϊόντων, που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του τομέα στην ΕΕ.

Στην παρέμβασή του για τους νέους γεωργούς ο Υπουργός υποστήριξε ότι για να παραμείνει βιώσιμη η Ευρωπαϊκή Γεωργία, χρειάζεται τους νέους, που τολμούν και επενδύουν σε καινοτόμες λύσεις, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι η ανεργία των νέων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα ιδιαίτερα για ορισμένα κράτη μέλη. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ¨η επίλυση των ζητημάτων που δυσκολεύουν την εγκατάσταση των νέων στη γεωργία, πέρα από τα κίνητρα που δίνει η Κοινή Αγροτική Πολιτική και που προσπαθήσαμε να τα αξιοποιήσουμε στο έπακρο, είναι πολλαπλά σκόπιμη. Στην Ελλάδα, ένα πρόσθετο ποσοστό 2% των άμεσων ενισχύσεων δίνεται σε νέους αγρότες. Λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη δημογραφικής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού, το ποσοστό αυτό δεν επαρκεί, παρά το γεγονός ότι επιπλέον κονδύλια ύψους άνω των 300 εκ. € θα διατεθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για την είσοδο 24.000 περίπου νέων αγροτών στον τομέα. Στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ στόχος μας πρέπει να είναι η εύλογη αύξηση του ποσοστού αυτού, οφείλουμε να στηρίξουμε τους νέους που δείχνουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό χώρο». Ο Υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι «η προσέλκυση των νέων στον αγροτικό τομέα, συνδέεται άμεσα με τις ευρύτερες αναπτυξιακές πολιτικές με την ποιότητα της ζωής στην ύπαιθρο, που διασφαλίζεται με γενικότερα μέτρα για την αναβάθμισή της» και ζήτησε πρωτοβουλίες από την ΕΕ, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, είτε μέσω των μέτρων για την ανάπτυξη της υπαίθρου, είτε μέσω της περιφερειακής πολιτικής είτε μέσω των τομεακών προγραμμάτων.

Σε ότι αφορά στη στρατηγική της ΕΕ για την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας, της δασοκομίας και της αλιείας, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, ο Υπουργός υποστήριξε πως η έρευνα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι ο βασικός προσανατολισμός της γεωργίας και της αλιείας είναι η παραγωγή επαρκούς ποσότητας ασφαλών τροφίμων, σε τιμές προσιτές για όλους τους πολίτες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ικανοποιητικό εισόδημα για τους παραγωγούς. Όπως τόνισε, «στόχος μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, οι καινοτόμες πρακτικές για τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη χρήση της βιομάζας, τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων, προτεραιότητες στις οποίες δεν έχει καμία θέση η χρήση γενετικών τροποποιήσεων ή κλωνοποιήσεων». Ο κ. Αποστόλου υπογράμμισε ότι προϋπόθεση της στρατηγικής της ΕΕ πρέπει να είναι η αναγνώριση της σημασίας της γεωργικής, της δασοκομικής και της αλιευτικής δραστηριότητας και η συνολική προσφορά της στη σημερινή κοινωνία και στις επόμενες γενιές, ώστε οι πολιτικές μας να είναι ασφαλείς για τους παραγωγούς και αποτελεσματικές για την κοινωνία στο σύνολό της. Η έρευνα πρέπει να προσφέρει απαντήσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου, άμεσα εφαρμόσιμες, που θα παρέχουν ασφάλεια για τον καταναλωτή, για το περιβάλλον και για το εισόδημα του αγρότη. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να είναι μέρος της στρατηγικής της ΕΕ, αφού ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη μεγαλύτερη ασπίδα για την προάσπιση του φυσικού περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα και στη Νότια Ευρώπη, η μορφολογία των εδαφών και οι εναλλαγές των αγροτικών και δασικών εκτάσεων δημιουργούν πολύτιμα αγροδασικά οικοσυστήματα, που χρήζουν ενιαίας και προσεκτικής διαχείρισης.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα που απασχόλησαν του Συμβούλιο, ο Υπουργός ΑΑ-Τ υποστήριξε την πρόταση της Προεδρίας για τα νέα μέτρα σχετικά με τα προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων στα σχολεία, τονίζοντας τη σημασία τους για την καλλιέργεια καλών διατροφικών συνηθειών στους μαθητές, αλλά και για την εξομάλυνση των αγορών. Τόνισε την πολλαπλή σημασία της μελισσοκομίας για τη γεωργία, το περιβάλλον και την οικονομία και ζήτησε να καθιερωθούν αυστηρότερες διατάξεις για την επισήμανση της προέλευσης του μελιού αλλά και των προϊόντων του τομέα ώστε να προστατεύονται τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι καταναλωτές. Ζήτησε ακόμη την αντιμετώπιση των «δόλιων πρακτικών» στην αγορά, με ενίσχυση των ελέγχων και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Κρατών Μελών, ώστε να προστατεύεται ο καταναλωτής και η ανταγωνιστικότητα των υγιών Ευρωπαίων παραγωγών, με άμεσο αποτέλεσμα στην οικονομία της υπαίθρου και στη διατήρηση του αριθμού των μελισσών και της βιοποικιλότητας.Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος- Παρασκευή 11.12.15

Συζητήθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015:
 • Η με αριθμό 263/7-12-2015 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την αναστολή αδειοδότησης Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. • Συζητήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2015, η με αριθμό 276/8-12-2015 Επίκαιρη Ερώτηση της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίας Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την υποστήριξη και την αξιοποίηση του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος στο Νομό Καρδίτσας.
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ • Ολοκληρώθηκε η καταβολή του 90% της βασικής ενίσχυσης, 1 δις. ευρώ. Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και όλα ήταν πιο δύσκολα.
 • Έχουμε φτιάξει ένα από τα πιο περίπλοκα συστήματα σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά πληρώσαμε από τους πρώτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Ειδικά για τους κτηνοτρόφους, που ήταν ειδική περίπτωση λόγω διαχειριστικών σχεδίων κ.λπ., το αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ήδη έχουν γίνει έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η χώρα «βγήκε αλώβητη», δεν υπέστη καμιά δημοσιονομική διόρθωση.
 • Δεν αποκλείεται να υπάρχουν λάθη, είτε σε επίπεδο ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε σε επίπεδο περιφερειακό, στις πύλες κ.λπ. Υπάρχει η διαδικασία των ενστάσεων. Στήνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ ένα μηχανισμό που να εξετάζει τα θέματα.
 • Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υπεύθυνος για την καταβολή στο λογαριασμό του δικαιούχου, στο ακέραιο, χωρίς καμία παρακράτηση, των ποσών που δικαιούται. Αυτό έγινε πράγματι όπως είχε δεσμευθεί ο Υπουργός. Από εκεί και πέρα, το ποιες είναι οι υποχρεώσεις του κάθε αγρότη απέναντι στον ΕΛΓΑ, την εφορία κ.λπ. και με ποιόν τρόπο αντλούνται χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό είναι  ένα θέμα στο οποίο δεν εμπλέκεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Έχουμε την ευκαιρία να δούμε τώρα στην πράξη αστοχίες που υπήρξαν κατά τη δημιουργία του εθνικού φακέλου της ΚΑΠ, με ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης. Θα συγκροτήσουμε Ομάδα Εργασίας για να καταγράψουμε τα προβλήματα και να εξετάσουμε αλλαγές και άλλες προτάσεις ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης της ΚΑΠ
 • Μια οφθαλμοφανής αστοχία του εθνικού φακέλου είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των δικαιωμάτων των νέων αγροτών. Στο νέο ΠΑΑ, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση των νέων αγροτών.
 • Μεταξύ άλλων οι νέοι αγρότες θα έχουν προτεραιότητα πρόσβασης και αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης (επιπλέον 20 ποσοστιαίες μονάδες ενίσχυσης από τους άλλους γεωργούς) για την υλοποίηση επενδύσεων σε μέτρα όπως η εγκατάσταση νέων γεωργών, σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση, προγράμματα leader κ.λπ. Επίσης οι νέοι γεωργοί που εντάσσονται στο ΠΑΑ αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο εθνικό απόθεμα για την καταβολή ενισχύσεων με «μπόνους» 25% επί της αξίας των δικαιωμάτων για μια πενταετία. 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Εκπομπή "Κοινωνία Ώρα Μέγκα" 4.12.2015

Δηλώσεις Βαγγέλη Αποστόλου μετά τη συνάντηση με αντιπροσωπεία των αγροτών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                        
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αντιπροσωπεία των Ενωτικών Ομοσπονδιών Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.
Μετά τη συνάντηση ο Υπουργός μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε τα εξής:

Υπουργός: Είχαμε μια συνάντηση σε καλό κλίμα με τις  Ενωτικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων Θεσσαλίας. Κάθε πλευρά κατέθεσε τη δική της άποψη για το πως μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Θα έλεγα ότι σε αυτό το σημείο είχαμε σύγκλιση απόψεων.
Από εκεί και πέρα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική είναι μια πραγματικότητα που οφείλουμε να την ακολουθούμε, πόσο μάλλον εμείς που έχουμε φέρει και ψηφίσει μια νέα συμφωνία με τους εταίρους.
Σε πολλά σημεία υπήρχε θα έλεγα μια κατανόηση χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει και ταύτιση απόψεων όσον αφορά στην επίλυσή τους.
Εμείς όπως αναφέρθηκα και χθες στη Βουλή διεξοδικά θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας από τη μια μεριά της διαπραγμάτευσης για να απαλύνουμε όσο γίνεται τις επιπτώσεις ειδικά στα δυο ζητήματα το φορολογικό και το ασφαλιστικό και από εκεί και πέρα έχουμε ένα πρόγραμμα – ξεκινήσαμε ήδη την πρώτη φάση ανάδειξης και υλοποίησης τους με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο αγροτικός χώρος όχι απλά  θα ανασάνει  αλλά θα μπει και σε μια νέα περίοδο.

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε  ότι το καταλαβαίνουν αυτό οι αγρότες; Ήδη ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους.

Υπουργός: Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι ότι ο αγροτικός κόσμος κατανοεί τις δυσκολίες αλλά και τις προσπάθειες που κάνουμε προς την κατεύθυνση στήριξής του. Είναι δικαίωμά τους -  και δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να το αμφισβητήσω - να οργανώνονται, να κινητοποιούνται και μέσα από αυτόν τον τρόπο να αναδεικνύουν τις επιδιώξεις στην υπηρέτηση του χώρου. Από εκεί πέρα είμαστε εδώ, όποτε θέλουν, κάθε στιγμή να συζητήσουμε και από τη δική μας πλευρά με ειλικρινή τοποθέτηση θα αναδεικνύουμε όλα τα προβλήματά τους.

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι οι αγρότες θα μπορέσουν να επιβιώσουν με όλα αυτά τα μέτρα που έρχονται, με τις περικοπές της ΚΑΠ κλπ. Πως θα πάρουν δηλαδή ανάσα οικονομικά;

Υπουργός: Βεβαίως είναι ζήτημα πώς μπορεί να επιβιώσει γενικά ο Έλληνας πολίτης με όλα αυτά, με την κρίση που βιώνουμε. Δεν είναι το αγροτικό ζήτημα κάτι ξεχωριστό, από αυτήν την άποψη. Πρέπει όλοι μας να κάνουμε μια προσπάθεια γιατί είναι μονόδρομος το να ανασυγκροτηθούμε και ιδιαίτερα να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της ύφεσης. Επιτέλους πρέπει να μπει η χώρα μας σε μια πορεία ανάπτυξης. Αυτό είναι το ζητούμενο.

Δημοσιογράφος: Το κυρίαρχο θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες είναι οι πληρωμές στους αγρότες. Τι εικόνα έχετε, πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς των αγροτών, γιατί ακούμε και παράπονα.

Υπουργός: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά τα χρήματα που δίνονται είναι το 90% της βασικής ενίσχυσης, ο Κανονισμός το προβλέπει αυτό. Το ποσό είναι συγκεκριμένο περίπου 1,1 δις ευρώ. Επιπλέον όμως της βασικής ενίσχυσης, εμείς περί τα μέσα του Δεκέμβρη θα κάνουμε και την πληρωμή άλλων περίπου 250 εκατ. ευρώ που αφορούν τις παλιές εκκρεμότητες ακόμα και από το 2008.
Από εκεί και πέρα δεν έχουμε δυνατότητα για περισσότερα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν επιτρέπεται από τον Κανονισμό. Επειδή μιλάμε για καινούργια δικαιώματα ενόψει της νέας ΚΑΠ, μιλάμε για άλλα δεδομένα. Μόνο και μόνο το  ότι έχουμε πλέον τρεις περιφέρειες, αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η διαδικασία για να ταυτοποιηθεί, για να γίνει η κατανομή των αντίστοιχων δικαιωμάτων ήταν μια επίπονη εργασία. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ορισμένοι επιμένουν ότι αυτό μπορούσε να γίνει πολύ πιο μπροστά. Τα έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
Σήμερα το πρωί είχα ενημέρωση: ελάχιστες, δυο - τρεις χώρες έχουν καταβάλει την προκαταβολή το Νοέμβριο. Όλες οι υπόλοιπες χώρες ξεκινούν από το Δεκέμβριο και ίσως και αργότερα να δώσουν την προκαταβολή διότι έχουν και αυτές αντίστοιχο πρόβλημα ταυτοποίησης όλων των δικαιωμάτων.

Δημοσιογράφος: Η εξόφληση πότε θα γίνει κύριε υπουργέ;

Υπουργός: Υπάρχει ο καινούργιος Κανονισμός ο οποίος λέει ότι από την 1η του Δεκέμβρη γίνεται κανονικά η εκκαθάριση (αυτό δηλαδή που πληρώνουμε τώρα σε ποσοστό 90%), στη συνέχεια το 30% του πρασινίσματος το οποίο θα δοθεί στα μέσα του Φλεβάρη και βεβαίως η οριστική εκκαθάριση, ένα 10% περίπου της βασικής, που θα γίνει τέλος Ιουνίου.Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Β.Αποστόλου, για το Προϋπολογισμό 2016.


Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ θα εστιάσω την ομιλία μου στον αγροτικό χώρο.
Θεωρώ ότι είναι ο χώρος ο οποίος δεν έτυχε τουλάχιστον του ενδιαφέροντος που είχε ανάγκη τα τελευταία χρόνια. Είναι πολλά τα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε. 

Κατ’ αρχάς, θα σταθώ, μιας και το ζητήσατε, στο θέμα των ημερών που είναι οι πληρωμές των ενισχύσεων. Αναρτήθηκαν ήδη από το μεσημέρι τα προσωρινά δικαιώματα της βασικής ενίσχυσης ανά ΑΦΜ αγρότη, που σημαίνει ότι ξεκλείδωσαν οι πληρωμές και θα γίνουν στο σύνολό τους την ερχόμενη Δευτέρα. 
Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί θα είναι το 90% της βασικής ενίσχυσης, δηλαδή 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ, που αποτελεί το 50% της άμεσης ενίσχυσης. Σε αυτά θα προστεθούν μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη τουλάχιστον 200 εκατομμύρια, που αφορούν όλες τις εκκρεμότητες που είχαν αφήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις από το 2009 μέχρι το 2014. 

Με άλλα λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι, η ύπαιθρος θα ενισχυθεί αυτές τις ημέρες με το ποσό του 1,3 δισεκατομμυρίου ευρώ, πράγμα που θα συμβάλει, το κατά δύναμιν βέβαια, στην οικονομική δραστηριότητα της υπαίθρου. 

Θέλω, όμως, να ξεκαθαρίσω τρία πράγματα. Πρώτον, ότι πρόκειται για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, που σημαίνει νέα δεδομένα που απαιτούν τον επαναπροσδιορισμό από την αρχή όλων των δικαιωμάτων. Και μιλάμε για δικαιώματα που αφορούν επτακόσιες είκοσι χιλιάδες δηλώσεις. 

Δεύτερον, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν γίνει, γι’ αυτό βέβαια τον λόγο, οι σχετικές πληρωμές και τρίτον, τα ποσά της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που βέβαια είχε συμφωνηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι τουλάχιστον κατά 10% μικρότερα. Για όλα αυτά θα σας καταθέσω αναλυτική κατάσταση-ανακοίνωση από πλευράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Δεν μπορώ, όμως, να μην αναφερθώ στην καταιγίδα που αντιμετωπίσαμε παραλαμβάνοντας το Υπουργείο και τις επιπτώσεις από την κάκιστη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων των κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δημοκρατίας. 
Το επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά. Μας έχουν επιβληθεί δημοσιονομικές διορθώσεις, δηλαδή πρόστιμα, συνολικού ποσού 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ και καταλογισμοί 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ και έρχονται και άλλα, εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς. 

Τι κάναμε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς για να αποφύγει η χώρα μας τα χειρότερα; Για τα πρόστιμα που είχαν αποδεχθεί οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πληρώσαμε ήδη την πρώτη δόση ύψους 311 εκατομμυρίων ευρώ και καταλαβαίνετε ότι έπεται συνέχεια τα επόμενα χρόνια. 
Για τους καταλογισμούς, μετά από σκληρή μάχη, μειώσαμε τα ποσά σε πρώτη φάση. Έχουμε καταφέρει πολλά σε αυτό το επίπεδο, αλλά δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να αναφερθούμε σε αυτά. Δυστυχώς, όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει να επιστραφούν από τους ίδιους τους αγρότες τα υπόλοιπα ποσά, αλλιώς η χώρα απειλείται με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ημερήσια πρόστιμα. 
Θα σας καταθέσω τη σχετική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία, επιπλέον, μας επισημάνθηκε η αδιαφορία που έδειξαν μέχρι σήμερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις, μια αδιαφορία που όξυνε την κατάσταση. 

Γι’ αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, αναγκαστήκαμε να φέρουμε νομοθετική ρύθμιση, με την οποία προβλέπεται ότι αν τελικά γίνουν κάποτε ανακτήσεις, αυτές να γίνονται όχι με την αυστηρή και αναγκαστικού χαρακτήρα διαδικασία, που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος, ο ν.4002/2011, αλλά με άλλη ηπιότερη διαδικασία σε βάθος χρόνου, που θα την περιγράψει μια υπουργική απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια, τονίζω για μια ακόμη φορά ότι οποιαδήποτε απόφαση για ανακτήσεις από τον αγροτικό χώρο, αν προκύψει τέτοιο θέμα, θα είναι συναπόφαση μέσα από τη Βουλή. 
Και ας έλθουν τότε οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας για τα πακέτα Χατζηγάκη ύψους 421 εκατομμυρίων ευρώ και Κοντού ύψους 108 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ, για το πακέτο ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ Μωραΐτη προς τους συνεταιρισμούς, να ψηφίσουν μπροστά στο δίλημμα να αναζητηθούν τα αντίστοιχα ποσά ή να τα φορτωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος με νέα πρόστιμα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για να ανατρέψουμε πολλές καταστάσεις και πολλά προβλήματα, με βάση ένα συνολικό σχέδιο άμεσης ανακούφισης και μεσοπρόθεσμης στρατηγικής ανάπτυξης. 
Το πρώτο που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων της κρίσης και της νέας συμφωνίας στο αγροτικό εισόδημα και το δεύτερο είναι η υπηρέτηση του προγράμματός μας για τον πρωτογενή τομέα. Θα επιμείνουμε στις διαπραγματεύσεις, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις. 

Η βασική μας φιλοσοφία είναι τα φορολογικά βάρη να κατανεμηθούν δίκαια, με προφανή στόχο το μεγαλύτερο μέρος να επωμιστούν οι μεγαλύτερες αγροτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις, με οποιοδήποτε σενάριο ή με συνδυασμό σεναρίων και εναλλακτικών προτάσεων και αντίστοιχη ελάφρυνση των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που το όποιο εισόδημά τους θα προκύπτει από την αμοιβή της πραγματικής οικογενειακής εργασίας τους και όχι από κάποιο τεκμαρτό προσδιοριστέο επιχειρηματικό κέρδος. 

Για να μην γίνεται, όμως, η συζήτηση πάνω σε αναλήθειες, οφείλω να καταθέσω και συγκεκριμένα νούμερα. Οι αγρότες για το εισόδημα του 2013 πλήρωσαν συνολικά 411 εκατομμύρια ευρώ. Για τα εισοδήματα του 2014 πλήρωσαν λιγότερο από τα μισά, δηλαδή 186 εκατομμύρια ευρώ. Και για τα εισοδήματα του 2015 θα πληρώσουν του χρόνου περίπου 210 εκατομμύρια ευρώ. Τόσα προβλέπει ο φετινός Προϋπολογισμός. 
Ακόμη και με συντελεστή 20%, το 2017 οι αγρότες για τα εισοδήματα του 2016, δεν θα πληρώσουν σε καμμιά περίπτωση τα 411 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσαν το 2014, με βάση τα έσοδα του 2013. Το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό ότι όταν ήταν Κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2015, απάλλαξε της φορολόγησης τις ενισχύσεις στο 85% των Ελλήνων αγροτών που έπαιρναν ενισχύσεις κάτω από 12.000 ευρώ. Επιτέλους, πρέπει να σταματήσει αυτή η πολιτική υπερεκμετάλλευση του θέματος. Δεν βοηθά τους αγρότες. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, το βασικό μας πρόγραμμα όπως έχει κατατεθεί, παραμένει σταθερό και αναλλοίωτο ως προς τη φιλοσοφία του, τις αξίες του και τους στόχους του, που είναι η υπηρέτηση της ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης του αγροτικού τομέα, ένα σχέδιο που στοχεύει στη διασφάλιση της διατροφικής μας επάρκειας, στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παράγωγης μέσω της προστιθέμενης αξίας, στη συγκράτηση και ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο. 

Οι παρεμβάσεις μας εντός του 2016 στοχεύουν τόσο στη μείωση του κόστους παραγωγής όσο και στη βελτίωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Στην κατεύθυνση αυτή, ο διοικητικός μηχανισμός διαχείρισης και καταβολής των πληρωμών θα γίνει άμεσα πιο ευέλικτος και αποτελεσματικός, ώστε ο αγρότης να πληρώνεται γρήγορα, να του εξασφαλίζεται η απαραίτητη ρευστότητα και χωρίς, κυρίως, απώλειες από δημοσιονομικές διορθώσεις, από πρόστιμα. 

Ξεκινήσαμε ήδη τις θεσμικές παρεμβάσεις. Ψηφίσαμε πριν λίγες μέρες το νομοσχέδιο που ρυθμίζει το ιδιαίτερα περίπλοκο θέμα των βοσκήσιμων γαιών με βάση την αναγκαιότητα χρήσης τους και βεβαίως και την προστασία του περιβάλλοντος. Καταθέσαμε ήδη σε δημόσιο διάλογο το νομοσχέδιο για τις επαγγελματικές οργανώσεις των αγροτών, τον συνεργατισμό και την κοινωνική οικονομία, που μπορεί να εμπλουτιστεί σε αυτή τη διαδικασία της διαβούλευσης και με άλλες προτάσεις και άλλες παραμέτρους. 

Το πρόβλημα της ρευστότητας, που όντως είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα επιλυθεί τόσο με την αλλαγή αντιμετώπισης από πλευράς του τραπεζικού συστήματος του αγροτικού χώρου όσο βεβαίως και την αναπτυξιακή τράπεζα που ετοιμάζουμε και ένα κομμάτι της, ένας τομέας της θα αφορά τον αγροτικό χώρο, αλλά κυρίως από την αγροτική κάρτα, την οποία θα θεσμοθετήσουμε αρχές της επόμενης χρονιάς. 

Επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, εγκρίθηκε ήδη το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι εμπροσθοβαρές στην υλοποίηση των μέτρων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ρευστότητας και του εισοδήματος των αγροτικών νοικοκυριών, αλλά κυρίως θα δώσουν άμεσες επενδυτικές ευκαιρίες στην ύπαιθρο, με προτεραιότητα τις προκηρύξεις για τους νέους αγρότες και τα πολυλειτουργικά πιλοτικά αγροκτήματα. 

Δημιουργούμε παραγωγικά αξιοποιήσιμη τράπεζα γενετικού υλικού και διατήρησης εγχώριων ποικιλιών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην εφαρμοσμένη έρευνα για την παραγωγή εγχώριου πολλαπλασιαστικού υλικού. Αξιοποιούμε προς άμεση βελτίωση και χρήση χιλιάδες στρέμματα σχολάζουσας δημόσιας γης για αγροτική παραγωγή. Παρεμβαίνουμε στον εξορθολογισμό της χρήση και του κόστους των ενεργειακών πόρων στη γεωργία μέσω συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και στην αναμόρφωση-απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Κατοχυρώνουμε εθνικό σύστημα πιστοποιημένης ποιότητας αγροτικών προϊόντων, σε άμεση σύνδεση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. 

Θεσμοθετούμε μέσω συστήματος αναγνώρισης την εποχιακή, κυρίως, εργασία σε αγροτικές και αλιευτικές δραστηριότητες εποχιακών ή πλήρως απασχολούμενων μεταναστών εργατών, που, εκτός του ότι είναι εντελώς αναγκαίοι στις σημερινές συνθήκες, αποκτούν νόμιμη υπόσταση και θα συνεισφέρουν μέσω της εργασίας τους το προβλεπόμενο εργόσημο στον ασφαλιστικό φορέα. 
Συμβάλλοντας στον πολυλειτουργικό και τομεακό χαρακτήρα της αγροτικής οικονομίας, ενισχύουμε τον θεσμό της οικοτεχνίας, αξιοποιούμε την έννοια του γεωργικού συμβούλου, όπως προδιαγράφεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, προκειμένου να αποτελέσει τον επιστήμονα των γεωτεχνικών εφαρμογών, δηλαδή αυτόν που θα βρίσκεται δίπλα στον αγρότη, περιορίζοντας το έμμεσο κόστος της συμβουλευτικής του παρουσίας. 

Παρεμβαίνουμε θεσμοθετημένα εντός του 2016 με ενιαίο σύστημα και διαδικασίες στον τομέα εμπορίας αγροτικών προϊόντων. Λαϊκές αγορές, κεντρικές αγορές, εισαγωγές, εξαγωγές, εξορθολογίζοντας τις απαιτήσεις της αγοράς, αλλά πάνω από όλα, προστατεύοντας τις τιμές του παραγωγού. 

Στις διεθνές σχέσεις έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, σχετικές συζητήσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, ιδιαίτερα για την προστασία των προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων και κυρίως της φέτας στο πλαίσιο των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Επίσης, ενισχύθηκαν σε πολλά σημεία, θα έλεγα, οι διμερείς συνεργασίες με βασικό στόχο την προώθηση των εξαγωγών των αγροτικών μας προϊόντων στις μεγάλες αγορές.
Δεν μου επιτρέπει ο χρόνος, απλώς θα ήθελα να πω δυο κουβέντες ιδιαίτερα για τον τομέα αλιείας, όπου και εκεί πλέον μπαίνουμε σε μια διαφορετική ταχύτητα. Ήδη ολοκληρώσαμε τη διαδικασία χαρτογράφησης των βυθών με Ποσειδωνία και βεβαίως περατώνουμε το έργο, θα έλεγα, το ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης της αλιείας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, προετοιμάζουμε ένα συνολικό σχέδιο ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης στον πρωτογενή τομέα που στηρίζεται σε κύκλους προϊόντων με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και έχουμε ολοκληρώσει έναν κύκλο επαφών σε διεπαγγελματικό επίπεδο, με στόχο την ανάπτυξη μιας σύγχρονης εμπορικής στρατηγικής στον τομέα των τροφίμων. 
Υπάρχουν πολλοί κύκλοι οι οποίοι έχουν ως βασικούς στόχους τη διατροφική επάρκεια, τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και βεβαίως, ειδικά προϊόντα τα οποία θα αναδεικνύουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Γι’ αυτό το σκοπό, έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία στο πρώτο τρίμηνο του 2016 θα θέσει όλη αυτή την πρότασή μας σε δημόσιο διάλογο. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, όντως πρέπει ως Κυβέρνηση σε δύσκολες συνθήκες να πορευτούμε, αλλά είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις από τη Συμφωνία και όλες αυτές που η κρίση μας έχει φέρει, αλλά να δούμε και το πιο πέρα. Διότι ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο, έχοντας τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, που θα βοηθήσουν την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα. 

Θέλω, ολοκληρώνοντας, να πω ότι ευχαριστώ ιδιαίτερα τις δυνάμεις που ασπάζονται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, που στο προχθεσινό νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες, έστω και με τις συνθήκες που ψηφίστηκε και όλα αυτά που ακολουθήθηκαν, είπαν «ναι» προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Ευχαριστώ.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

Δήλωση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, σχετικά με το θέμα των ανακτήσεων του "πακέτου Χατζηγάκη".

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                          
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους σχετικά με την προσθήκη που αναφέρεται στο θέμα των ανακτήσεων ενισχύσεων από την Ε.Ε. η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες, δήλωσε τα εξής:

Σχετικά με τις ανακτήσεις και ειδικά τις ανακτήσεις από το «πακέτο  Χατζηγάκη» για τις οποίες μας πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει σήμερα κάποια απόφαση τελική.
Σε αυτήν την πίεση που μας ασκείται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μειώσουμε τα ποσά και να διαπραγματευθούμε το θέμα. Προσπαθούμε επίσης μέσα σε αυτήν την διαπραγμάτευση να δείξουμε από τη δική μας πλευρά ότι δεν αγνοούμε το θέμα, ότι κάνουμε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί αλλιώς η χώρα κινδυνεύει με τεράστια πρόστιμα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας έναν «μαραθώνιο» διαπραγματεύσεων ώστε να απαλύνουμε και να μηδενίσουμε, αν είναι δυνατόν, την υποχρέωση ανακτήσεων.
Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει ήδη ο Νόμος  που προβλέπει πως γίνονται οι ανακτήσεις και προβλέπει διαδικασίες πολύ αυστηρές. Με την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή προβλέπεται ότι, αν τελικά γίνουν κάποτε ανακτήσεις από τους αγρότες, αυτές να γίνονται όχι με την αυστηρή διαδικασία που προβλέπει σήμερα ο Νόμος, αλλά με άλλη διαδικασία, ηπιότερη, σε βάθος χρόνου, που θα την περιγράψει μια Υπουργική Απόφαση που θα υπογραφεί τότε από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Από εκεί και πέρα θέλω να γίνει κατανοητό: Οι πληρωμές των ενισχύσεων του αγροτικού χώρου που ξεκινούν  να γίνονται αυτές τις μέρες, από την Παρασκευή, θα γίνουν στο ακέραιο. Επαναλαμβάνω στο ακέραιο θα κατατίθενται τα ποσά που δικαιούται κάθε αγρότης στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Ξέρουν οι αγρότες τι μάχες έχουμε δώσει και τι ακόμα μάχες θα δώσουμε μαζί τους.

Δεν είναι δικό μας το «πακέτο Χατζηγάκη», άλλοι έχουν τις βαρύτατες ευθύνες. Επιτέλους όλοι αυτοί που έφτασαν τον αγροτικό χώρο να έχει αυτές τις συνέπειες πρέπει και οι ίδιοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Για αυτό και από το βήμα της Βουλής τόνισα ότι οποιαδήποτε απόφαση για ανακτήσεις από τον αγροτικό χώρο, αν τυχόν προκύψει τέτοιο θέμα και όποτε προκύψει, θα είναι συναπόφαση μέσα από τη Βουλή. Όχι να μας ζητάνε και τα ρέστα εκείνοι που δημιούργησαν τα ζητήματα αυτά με τις ανεύθυνες και καταστροφικές επιλογές τους”.

Ομιλία Υπουργού Β.Αποστόλου κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

Αγαπητοί συνάδελφοι, μπήκαν πολλά ερωτήματα ιδιαίτερα σε ζητήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου. Θα έχω τον χρόνο αύριο να απαντήσω. 
Θέλω, όμως, πραγματικά να αφιερώσω την ομιλία μου στο νομοσχέδιο, τονίζοντας βεβαίως ότι η σημερινή μέρα είναι σημαντική για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρωί, όπως όλοι γνωρίσατε, ανακοινώσαμε το οριστικό χρονοδιάγραμμα των πληρωμών της βασικής ενίσχυσης. Ξεκινάμε. Την Τετάρτη αναρτώνται οι πίνακες με τα δικαιώματα ανά ΑΦΜ. Οι πληρωμές αρχίζουν την Παρασκευή και ολοκληρώνονται την Δευτέρα.

Επιλέξαμε συνειδητά, παρότι ήμασταν έτοιμοι το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, να πληρώσουμε μετά τον Δεκέμβρη, γιατί ο Κανονισμός μας επιτρέπει να δώσουμε το 90% της εκκαθάρισης και όχι το 70% της προκαταβολής που μπορούσαμε να δώσουμε την προηγούμενη περίοδο. Άρα, λοιπόν, χωρίς καθυστέρηση -το επαναλαμβάνω- γίνονται οι πληρωμές. Ταυτόχρονα, ξεκαθαρίσαμε και ξεκαθαρίζουμε εκκρεμότητες που ξεκινάνε από το 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Προβλήματα ήταν όλα αυτά. Όλα αυτά, λοιπόν, μέχρι τέλος του 2014, θα πληρωθούν μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.
Το επόμενο διάστημα, δηλαδή, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ θα εισρεύσουν στην επαρχία και ό,τι αυτό συνεπάγεται για ένα χώρο, ο οποίος πραγματικά το έχει ανάγκη.

Επίσης, είναι σημαντική μέρα για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί ξεκινάμε σήμερα το παράλληλο πρόγραμμά μας στον αγροτικό χώρο με τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία -και το τονίζω ότι έρχεται σχέδιο νόμου στη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά από τέσσερα χρόνια- και κυρίως, βεβαίως, γιατί με το προτεινόμενο νομοσχέδιο εφαρμόζουμε ένα εθνικό σχέδιο για έναν κλάδο, τον κλάδο της κτηνοτροφίας, που είναι ο κλάδος αυτός που απαντά σε δύο ζητούμενα του αγροτικού χώρου.

Το πρώτο ζητούμενο καλείται να καλύψει τη διατροφική επάρκεια της χώρας μας, να καλύπτει όχι μόνο τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες. Όλοι το ξέρετε ότι πάνω από 2 δισεκατομμύρια είναι το έλλειμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και οφείλεται κυρίως σε ζωικά προϊόντα.

Το δεύτερο που καλείται -και οφείλει- να υπηρετήσει είναι την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας μέσα από μια προστιθέμενη αξία που μόνο η ποιοτική υπόσταση των προϊόντων της κτηνοτροφίας είναι αυτή που μπορεί να πετύχει. Άρα, λοιπόν, γι’ αυτό είναι σημαντική η σημερινή μας μέρα.

Παράλληλα, βεβαίως, θέλουμε να υπηρετήσουμε, τουλάχιστον για όσους ασπάζονται την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, την απρόσκοπτη απορρόφηση των κοινοτικών ενισχύσεων. Από τα 2,8 δισεκατομμύρια πάνω από 500 εκατομμύρια έρχονται για το χώρο της κτηνοτροφίας. Η χώρα μας όχι μόνο δεν απορροφούσε τα τελευταία χρόνια σωστά τις ενισχύσεις, αλλά έχει καταστεί και πρωταθλήτρια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πρόστιμα και στους καταλογισμούς, ξεπερνούν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μεγάλο μέρος βεβαίως των οποίων οφείλεται στη διαχείριση των βοσκοτόπων.

Έχουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, το μεγαλύτερο ποσοστό άγριων γαιών, 67%. Δηλαδή, τα δασικού χαρακτήρα εδάφη 79 εκατομμύρια στρέμματα, ενώ βόσκονται από αυτά περίπου 52 εκατομμύρια στρέμματα, δεν μπορούσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις να πείσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το αυτονόητο, δηλαδή ότι στη χώρα μας βόσκεται και η ξυλώδης βλάστηση.
Εμείς το τονίζαμε χρόνια. Έγινε κατορθωτό τέλος του 2014 αναλαμβάνοντας ως χώρα την ευθύνη για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων και τη δέσμευση για την έναρξη καταβολής των δόσεων των προστίμων. Από τις πρώτες μου υπογραφές, όταν πήγα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη πρώτη μου θητεία τον Γενάρη, ήταν αυτή της καταβολής της πρώτης δόσης των 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οφείλω εδώ να απαντήσω και σε ένα ερώτημα που έχει μπει τόσο στη διαβούλευση όσο και στη συζήτηση στην Επιτροπή: Δεν μπορούσε το ζήτημα να αντιμετωπιστεί με μια απλή τροπολογία, πόσω μάλλον όταν υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουν οι συγκεκριμένες εκτάσεις το χαρακτήρα τους;
Σε καμιά διάταξη του νομοσχέδιου δεν γίνεται λόγος για μεταβολή του δασικού χαρακτήρα των εδαφών που εντάσσονται στις βοσκήσιμες γαίες. Η δέσμευσή μας για τη χρήση τους για βοσκή διασφαλίζει ακόμη περισσότερο την απαγόρευση αλλαγής χρήσης. Κι επειδή στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι εκτάσεις αυτές συνδέονται με το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου, προκύπτει μέσα από αυτήν τη διαδικασία μια ισχυρότερη παρουσία των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου.

Τι κάνουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, με τη νομοθετική πρωτοβουλία; Πρώτον, συνδέουμε και νομοθετικά μια υφιστάμενη επί πολλές δεκαετίες, τουλάχιστον μια εκατονταετία, κατάσταση με τη νομοθεσία του κράτους, ώστε να καταδεικνύεται ότι η διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων είναι συνυφασμένη με την κτηνοτροφία και τη χρήση τους ως βοσκήσιμων εκτάσεων.
Και δεύτερον, δημιουργούμε για πρώτη φορά στη χώρα μας μια εθνική γεωγραφική βάση δεδομένων των απαραίτητων βοσκήσιμων γαιών, χωρίς σε καμιά –το επαναλαμβάνω- περίπτωση να επιτρέψουμε την αλλαγή του χαρακτήρα των δασικών εκτάσεων. Αυτή η βάση των δεδομένων θα επικαιροποιείται και θα αποτελεί τη δεξαμενή μέσα από την οποία θα αντλούνται οι επιλέξιμες για βόσκηση εκτάσεις.
Προχωρούμε, λοιπόν, στη διακριτή θεσμοθέτηση της πρότασής μας, όχι μόνο γιατί καθίσταται αναγκαία η ιδιαιτερότητα της βάσης των δεδομένων, αλλά και γιατί εισάγονται για πρώτη φορά στο νομικό οπλοστάσιο-πλαίσιο της χώρας μας οι όροι «διαχειριστικά σχέδια βόσκησης».
Και βέβαια, θα ήταν καλύτερα να είχε ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο, να είχαν κυρωθεί οι δασικοί χάρτες, να είχαν προχωρήσει όλες οι χρήσεις γης. Δεν μπορούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, να περιμένουμε άλλο. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που θα έχουμε στην υλοποίηση του συγκεκριμένου νόμου, όμως θα τα αντιμετωπίσουμε.

Αυτήν την ώρα έχουμε ήδη ολοκληρώσει τα προσωρινά διαχειριστικά σχέδια και στόχος μας ήταν να καταγραφούν οι βοσκήσιμες εκτάσεις, η υφιστάμενη κατάσταση και το καθεστώς χρήσης τους σε πανελλαδική κλίμακα, με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει γνωστή η ακριβής επιφάνειά τους, η βοσκοϊκανότητά τους, η λιβαδική τους κατάσταση. Γενικά, με την ολοκλήρωση των προσωρινών σχεδίων, θα έχουμε απογράψει τη φυσιογνωμία τους. Και βέβαια, αυτά τα σχέδια θα δημοσιοποιηθούν με την ψήφιση του νόμου.
Έγινε πολύς λόγος για τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων. Είναι τακτοποιημένα. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα στις πληρωμές τους. Είναι σίγουρο ότι θα τους δοθούν φέτος περισσότερα, τουλάχιστον, χρήματα από αυτά που τους δόθηκαν πέρυσι.
Εγώ, όμως, θα σας πάω και πιο πέρα. Ακόμα και στην παραμικρή, στην ελάχιστη περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, μεμονωμένες περιπτώσεις, τότε θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία που προκύπτουν μέσα από τα προσωρινά σχέδια. Έχει γίνει η σχετική συζήτηση και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρα, λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Τι κάνουμε με τα οριστικά σχέδια, τα οποία υπηρετούν πραγματικά την οραματική μας προσέγγιση για την κτηνοτροφία και ιδιαίτερα για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. Αυτά θα συνταχθούν σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων. Κάναμε πολλές διαδικασίες, διαβουλεύσεις. Τελικά, καταλήξαμε ότι αυτή είναι η σωστή λύση. Διότι με την περιφερειοποίηση, σε όλη την Ελλάδα να κάναμε μία περιφέρεια, είχαμε προβλήματα σαν κι αυτά που έχουμε βιώσει τα προηγούμενα χρόνια.
Να έχουμε, δηλαδή, κτηνοτρόφους από τη Λακωνία και να παίρνουν τις εκτάσεις στην Ήπειρο. Και κτηνοτρόφους από την Ήπειρο να βρίσκονται στον Έβρο και οι καταλογισμοί να έρχονται συνεχώς. Αυτό έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε και το αντιμετωπίσαμε στοχεύοντας στις περιφερειακές ενότητες.

Επιπλέον, μέσα από τα διαχειριστικά σχέδια θα καθορίζονται οι παρεμβάσεις και οι βελτιώσεις της βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας. Για πρώτη φορά η βοσκοϊκανότητα αποτελεί το μέτρο για την αειφορική διαχείριση των συγκεκριμένων εκτάσεων.
Με την ολοκλήρωση της σύνταξης της οριστικής μελέτης ακολουθεί η διαίρεση του βοσκότοπου. Μπήκε ένα θέμα: Γιατί βοσκήσιμες γαίες και γιατί βοσκότοπος; Οι βοσκήσιμες γαίες είναι οι εν δυνάμει εκτάσεις που μπορούν να βόσκονται. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις αυτές οι οποίες θεωρούνται επιλέξιμες ιδιαίτερα από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εμείς, λοιπόν, θα κατανέμουμε αυτές τις εκτάσεις σε επιμέρους λιβαδικές μονάδες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους κτηνοτρόφους, ώστε να εξατομικευτεί η χρήση τους και να σταματήσει το σημερινό καθεστώς της κοινοχρησίας των βοσκοτόπων που είναι και η κύρια αιτία της υποβάθμισής τους. Κάθε κτηνοτροφική εκμετάλλευση θα έχει τη δική της λιβαδική μονάδα.
Στα διαχειριστικά σχέδια θα αναγνωρίζεται και η πολυλειτουργικότητα των φυσικών λιβαδιών. Η βασική τους λειτουργία που είναι η βόσκηση των αγροτικών ζώων δεν θα αγνοεί τυχόν υπάρχουσα δυνατότητα για ταυτόχρονη παραγωγή περισσότερων του ενός προιόντων, παραδείγματος χάριν αρωματικά, μελισσοκομικά προιόντα, φυράματα κ.λπ.

Ειπώθηκε από πολλούς «μα είναι δυνατόν να συνυπάρχουν τα αρωματικά φυτά με τα γιδοπρόβατα ή τα μανιτάρια με τα γιδοπρόβατα;». Τα γιδοπρόβατα δεν τρώνε ούτε τα αρωματικά φυτά ούτε τα μανιτάρια.
Βεβαίως, στοχεύουμε ταυτόχρονα και στην εξασφάλιση μέσω αυτών των λιβαδιών και άλλων υπηρεσιών. Παραδείγματος χάριν, προστασία του εδάφους από διάβρωση, τοπία υψηλής αισθητικής αξίας. Και βεβαίως να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι αυτά συνιστούν και βιότοπους για την άγρια πανίδα της χώρας μας. Όλα αυτά θα συνυπάρχουν. Αυτή η πολυλειτουργικότητα θα υπάρχει.

Ταυτόχρονα, όμως, να έχουμε στο νου μας ότι θα προσφέρει στα αγροτικά ζώα μια πράσινη και τρυφερή βοσκήσιμη ύλη για το μεγαλύτερο διάστημα του έτους, ώστε να περιοριστεί η χρήση των έτοιμων ζωοτροφών, που σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι θα υπάρξει παράλληλη μείωση του κόστους παραγωγής. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πληρώνουμε -για όσους γνωρίζουν- για εισαγωγή σόγιας.
Επίσης, τα φυσικά λιβάδια είναι πολύτιμα για το πολιτιστικό τους περιβάλλον και τα κτηνοτροφικά προϊόντα που είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένους τόπους και παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής, στοιχεία που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά της υπαίθρου της χώρας μας.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σε όλες τις χώρες και ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές οι φυσικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αυτές που είχαν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των εφαρμοζόμενων πρακτικών στη γεωργική δραστηριότητα. Στη βάση αυτή ιδιαίτερα στις βόρειες χώρες -στις περιοχές όπου είχαν φυσικά χορτολίβαδα- είχαν συνδεθεί οι βοσκότοποι με τα συγκεκριμένα χορτολίβαδα.
Το δικό μας ζωικό κεφάλαιο όμως -ειδικά το ζωικό κεφάλαιο στις μεσογειακές χώρες, στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές- είχε και ως βοσκήσιμη ύλη αυτό που λέμε ξυλώδη βλάστηση. Το γεγονός ότι η πλειονότητα των βοσκήσιμων γαιών είναι δασικές εκτάσεις οι οποίες καλύπτονται κατά ένα μικρό ή μεγάλο μέρος από ξυλώδη φυτά εξηγεί γιατί εκτρέφονται στη χώρα μας και γίδια από αρχαιοτάτων χρόνων.

Τα συγκεκριμένα αγροτικά ζώα χαρακτηρίζονται ως κλαδοφάγα, γιατί μπορούν να τραφούν με κλαδιά ξυλωδών φυτών, θάμνων ή δέντρων, σε αντίθεση με τα πρόβατα που χαρακτηρίζονται ως χορτοφάγα και τα οποία τρέφονται με χόρτα, ποώδη φυτά.
Δεν είναι τυχαίο που γίδια και πρόβατα δημιούργησαν μαζί μεικτά κοπάδια, τα οποία έχουν ως βασικό στόχο να εκμεταλλεύονται και τις δυο περιπτώσεις βοσκήσιμης ύλης. Και βεβαίως, αυτή η βοσκήσιμη ύλη είναι που έδωσε την ποιοτική υπεροχή στα προϊόντα της δικής μας αιγοπροβατοτροφίας και ήταν η συνύπαρξη αυτών των κοπαδιών που τελικά στην προσπάθειά τους να καλύψουν τις ανάγκες τυροκόμησης της παραγωγής γάλακτος όλων των αιγοπροβάτων που τους οδήγησε στη φέτα με τη συγκεκριμένη σύνθεση και η οποία τελικά φέτα έγινε ένα προϊόν που έχει φτάσει σήμερα να θεωρείται η σημαία των γεωγραφικών ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και εκεί, αγαπητοί συνάδελφοι, το ξέρετε ότι δεν δώσαμε τη μάχη που έπρεπε. Δίνουμε μάχη αυτήν την ώρα, αυτή η μονογραφή που έχει μπει στη συμφωνία με τον Καναδά να χρησιμοποιεί τον όρο φέτα να την ανατρέψουμε. Δύσκολη μάχη. Και το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι άλλες χώρες που έρχονται, τρίτες χώρες, για να υπογράψουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν αυτό ως δεδομένο. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι εκεί χρειάζεται μεγάλη μάχη.
Και χρειάζεται μεγάλη μάχη, γιατί σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι, ιδιαίτερα για τα προϊόντα της αιγοπροβατοτροφίας ανοίγεται ένα μεγάλο πεδίο προώθησής τους, ζήτησής τους στην παγκόσμια αγορά. Ήδη το γίδινο γάλα αυτήν την ώρα είναι ένα γάλα που ζητείται πάρα πολύ στις βόρειες χώρες. Το ξέρετε όλοι, ήδη με τη φέτα, με το γιαούρτι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Γι’ αυτό, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα η αιγοπροβατοτροφία που αποτελεί, τουλάχιστον για τη χώρα μας, τον κυριότερο κλάδο της κτηνοτροφίας να έχει το δικό της βοσκοχώρο. Άλλωστε, κάτι τέτοιο θεσμοθετήθηκε και από την πρόσφατη περιφεριοποίηση της χώρας, στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, καθορίζοντας ως μια από τις τρεις προς χρηματοδότηση περιφέρειες εκείνη των βοσκοτόπων.
Δεν κατακερματίζεται, αγαπητοί συνάδελφοι –το επαναλαμβάνω και πάλι- ο δασικός χώρος με τα διαχειριστικά σχέδια. Αντίθετα, αφού θα υπάρχει ο κτηνοτροφικός χώρος, οι κτηνοτρόφοι θα περιορίζονται στο χώρο τους, θα τον υπερασπίζονται ως τέτοιο και ουσιαστικά θα συνδέουν την επιβίωσή τους στην ύπαιθρο με το συγκεκριμένο χώρο. 

Θα ήθελα να βάλω για μισό λεπτό και μια άλλη παράγραφο, μια και η σημερινή ημέρα είναι ημέρα της κλιματικής αλλαγής. Σε μια πρόσφατη συζήτηση που είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα της σύνδεσης της κλιματικής αλλαγής με τον αγροτικό χώρο, κατέθεσα μια πρόταση, αυτήν της αναγκαιότητας ανάδειξης ενός νέου φυσικού οικοσυστήματος, του αγροδασικού που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ένα τέτοιο είναι αυτό το φυσικό οικοσύστημα που προκύπτει μέσα από τα διαχειριστικά σχέδια που συζητάμε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εφόσον καταγραφούν οι βοσκήσιμες γαίες, όπως σας είπα προηγούμενα, μπορεί να υπολογιστεί η βοσκοϊκανότητα και στη συνέχεια ο αριθμός των ζώων –βοσκοφόρτωση το λέμε εμείς- που μπορεί να βόσκει κατά περίπτωση. Μόνον έτσι μπορεί να γίνει έλεγχος στη βόσκηση κατά χρόνο –περίοδο- και ένταση -αριθμός ζώων που θα βόσκει- και όσο είναι καιρός να διασωθεί αυτός ο τεράστιος νομευτικός πόρος της χώρας.
Γι’ αυτό, λοιπόν, αφού σας βάλω στο νου σας μια μελλοντική εικόνα της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα να ασκείται μέσα από περισσότερες από 5.000 έως 10.000 λιβαδικές μονάδες, σας καλώ να ψηφίσετε τη νομοθετική πρωτοβουλία.
Η κτηνοτροφία και το δασικό περιβάλλον το έχουν ανάγκη. Και χαίρομαι πραγματικά που η ρύθμιση αυτή φαίνεται ότι βρίσκει υπερασπιστές σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου. Μην στερείτε τη χαρά –θα έλεγα- στον εαυτό σας να συμπαρασταθεί σε ένα χώρο μέσα από μια πραγματική ρύθμιση που θα λύσει προβλήματα και κυρίως θα εξασφαλίσει ένα μεγάλο μέλλον για το χώρο.
Ευχαριστώ.