Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ένταξη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών των Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας.


Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον κλάδο των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας καθώς στο υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα αναφορικά με το Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών για τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που λειτουργούν νόμιμα με Υπεύθυνη Δήλωση ή με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου, η κατεξοχήν αρμόδια ειδικότητα, αυτή του Περιβαλλοντολόγου δεν περιγράφεται αφού η ανώτατη σχολή Περιβάλλοντος είναι αυτόνομη και δεν ανήκει σε καμία από τις ρητά αναφερόμενες στο Π.Δ.
Οι επιθεωρητές, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω θα πρέπει να έχουν μία σειρά από επιστημονικά προσόντα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Οδηγός σε αυτό πρέπει να είναι το ΠΔ. 347/2003 ΦΕΚ 315/Α/31.12.2003 (Κλαδολόγιο Περιβάλλοντος: Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39 Α' όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315 Α', το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63 Α' και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ 115 Α') που ορίζει με σαφήνεια τους επιστημονικούς κλάδους που είναι σχετικοί με το περιβάλλον, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση με ειδικότητες που δεν έχουν καμία σχέση όπως για παράδειγμα Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αεροναυπηγοί- Ναυπηγοί Μηχανικοί κ.λ.π.
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3982/2011 η αρμοδιότητα των επιθεωρητών που θεσμοθετούνται με το υπό διαβούλευση Προεδρικό Διάταγμα είναι η διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται στις άδειες εγκατάστασης ή άδειες λειτουργίας των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 17 έως 40 του ως άνω νόμου. Οι βασικοί όροι και περιορισμοί των προαναφερθέντων αδειών, οι οποίοι ενσωματώνονται και στις εν λόγω άδειες αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτών σύμφωνα με το άρθρο 3 της Υ.Α. Φ. 15/4187/266 (ΦΕΚ 1275/Β/2012) είναι τόσο οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) ανά κλάδο δραστηριότητας όσο και οι όροι των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των υπό αδειοδότηση δραστηριοτήτων όταν αυτές δεν υπάγονται στις Π.Π.Δ. λόγω κατηγοριοποίησης.
Επειδή ο έλεγχος της τήρησης των Π.Π.Δ και των όρων ΑΕΠΟ των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων οι οποίες αδειοδοτούνται με βάσει τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σε περιβαλλοντικά θέματα τις οποίες διαθέτουν οι Περιβαλλοντολόγοι.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εάν σκοπεύει να προσθέσει στο Π.Δ. τα παρακάτω διευκρινιστικά:

  • Στο άρθρο 3, Απαιτούμενα προσόντα Επιθεωρητών, παρ. 2α), να προστεθεί ότι αφορά και τους πτυχιούχους της ανώτατης σχολής Περιβάλλοντος.
  • Στο άρθρο 4, Διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών, παρ. 1γ), να διευκρινιστεί ότι οι πτυχιούχοι περιβαλλοντολόγοι που είναι εγγεγραμμένοι στην Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας, αρκεί η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους για την εγγραφή στο Μητρώο,
  • Στο άρθρο 5, Εξεταστική Πιστοποίηση της επάρκειας των υποψηφίων Επιθεωρητών, παρ.5 καθώς και στο άρθρο 6, Γνωμοδοτική Επιτροπή Επιθεωρητών αδείας λειτουργίας, παρ 2, να υπάρξει προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός εκπροσώπου της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας στις επιτροπές.
  • Στο άρθρο Άρθρο 8, Διενέργεια επιθεωρήσεων, παρ 3, να προστεθεί και η διενέργεια επιθεώρησης σε εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, καθώς έχουν και αυτές απόβλητα τα οποία αθροιστικά αποτελούν τεράστιο πρόβλημα εκπομπής ρύπων στο περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου