Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

«Διαχείριση του ΕΣΠΑ και διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος από καταστάσεις ανομίας»

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών& Δικτύων.

  Στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα οι φορείς διαχείρισης του ΕΣΠΑ, του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που συνάπτουν συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν βεβαίωση από το ΑΣΕΠ εάν οι συμβάσεις αυτές υποκρύπτουν εξαρτημένη σύμβαση εργασίας ή όχι.
Επειδή
Α) στην περίπτωση της εταιρείας Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας–Θεσσαλίας (ΑΝΔΙΑ) που συμβάλλεται με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), εδραιώνεται η βεβαιότητα στην τοπική κοινωνία ότι αποτελεί κέντρο διαπλοκής και διαφθοράς «ημετέρων» που καλύπτεται από το «φαύλο κράτος»
Β) πέραν του πολιτικού θέματος της διπλοθεσίας αιρετού περιφερειακού συμβούλου, την αμοιβή που ελάμβανε από σύμβαση που υπέγραψε ο ίδιος ως Δ/νων Σύμβουλος με τον εαυτό του, υπάρχουν ερωτηματικά στα θέματα διαχείρισης του ΕΣΠΑ και ενδεχόμενες παραλείψεις του Υπουργείου σας, 
 
Ερωτάται ο κ.Υπουργός
  • Ο ΕΦΕΠΑΕ ως συμβαλλόμενος φορέας με το ΥΠΑΝ για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ τηρεί τον νόμο περί των συγχρηματοδοτούμενων έργων (Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου, σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 Ν. 2527/1997 - παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο) ; Για τους υπευθύνους έργων του ΕΣΠΑ στο ΥΠΑΝ δεν γίνεται δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος;
  • Υπεισέρχεται στις συμβάσεις του ΕΦΑΠΑΕ με την ΑΝΔΙΑ η νομοθεσία διαχείρισης του ΕΣΠΑ ; Συνεπώς τηρείται η νομοθεσία διαχείρισης του ΕΣΠΑ στην ΑΝΔΙΑ, που ανέλαβε έργα ΕΣΠΑ και στις συμβάσεις έργου με φυσικά πρόσωπα που αμείβονται από το ΕΣΠΑ (Διαδικασίες έγκρισης συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έργα ΕΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 6 Ν. 2527/1997-παρ.1 β’ εδάφιο).
  • Εάν ναι, ήλεγξε ο ΕΦΑΠΑΕ την περίπτωση σύμβασης έργου που υπέγραψε ο Δ/νων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής με τον εαυτό του ύψους 29.500€, και ζήτησε την σχετική βεβαίωση του ΑΣΕΠ ως προς αυτό ? Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αυτές από το ΕΣΠΑ ?
  • Εάν ο Πρόεδρος και το ΔΣ της ΑΝΔΙΑ στην υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ στην περιφέρειά μας είναι ανεξέλεγκτοι και δεν έχετε προβλέψει «κανόνες διαχείρισης» στις συμβάσεις του δημοσίου, πώς «διασφαλίζει» το Υπουργείο τη διαχείριση του ΕΣΠΑ από καταστάσεις ανομίας ?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου